Workaholicບົດຄວາມນີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄົນລາວເຮົາຮີບຮ້ອນຂຶ້ນແລ່ນນຳເວລາແຕ່ຢາກໃຫ້ຊ່ອຍ
ກັນ ບໍລິຫານຈັດການເວລາໄດ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາປັບຕົວກັບວິຖີ ແລະຈັງວະການດຳເນີນຊີວິດໃນ
ສັງຄົມ-ເມືອງໃຫ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການບໍລິຫານເວລາທ່ານຄວນຈົດບັນທຶກການໃຊ້ເວລາໃນແຕ່ລະມື້ການບໍລິຫານເວລາ ຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຈົດບັດທຶກກິດຈະກຳຂອງຕົນເອງວ່າ ໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ໃຊ້ເວລາຈັກຊົ່ວໂມງ ໃນການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆພາຍໃນ 3 ມື້ເຊັ່ນ: ການກິນ, ການເຮັດວຽກ, ການພັກຜ່ອນ,ການອອກ
ກຳລັງກາຍ, ການໄປຫຼິ້ນນຳໝູ່, ການໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຄອບຄົວເປັນຕົ້ນ.


ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳເອົາກິດຈະກຳທີ່ບັນທຶກນັ້ນມາຮຽບຮຽງຄືນເບິ່ງວ່າສິ່ງໃດແດ່ທີ່ສຳຄັນ ແລະບໍ່ສຳຄັນ, ແລ້ວຄວນຈັດການແບ່ງເວລາໃຫ້ເຂົ້າ ກັບກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໃຫ້ເໝາະສົມຄືນໃໝ່.

 1. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ວາງແຜນ:
  ຄວນກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລືມ ແລະ ຕ້ອງມີແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ວ່າຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ໃນອາທິດນີ້,
  ອາທິດໜ້າ ແລະ ໃນປີນີ້, ເພື່ອເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດຈຳເກີດຂຶ້ນໄວ້ໄດ້ລ່ວງໜ້າ, ການວາງແຜນການບໍ່ ເຮັດໃຫ້ທ່ານປາສະຈາກບັນຫາຢ່າງສີ້ນເຊີງ ແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໄດ້.
 2. ມີແຟ້ມເອກະສານວຽກ:
  ຄວນມີການຈັດການເອກະສານວຽກຕ່າງໆມາຮີບໂຮມໃສ່ໃນແຟ້ມດຽວກັນເພື່ອເປັນການຈັດເອກະສານວ່າວຽກໃດດ່ວນ,ວຽກໃດສຳ
  ຄັນ, ແລ້ວມາຮີບໂຮມເປັນແຟ້ມດຽວເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ສະດວກໃນການຊອກ.
 3. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງທີ່ບັນທຶກ:
  ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີຕ້ອງຈັດການກັບຕົນເອງສາກ່ອນ, ຖ້າຈົດບັນທຶກແລ້ວຕ້ອງເຮັດໄປຕາມລຳດັບວຽກທີ່ບັນທຶກໄວ້ຈຶ່ງຈະປະສົບ ຜົນສຳເລັດກັບການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ທ່ານລອງນຳໃຊ້ວິທີເຫຼົ່ານີ້ໄປບໍລິຫານເວລາຂອງທ່ານລອງເບິ່ງມັນໜ້າຈະຊ່ອຍໄດ້ໃນການບໍລິຫານວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໝົດທຸກຂໍໍ້ ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນກໍ່ໄດ້, ຄ່ອຍໆເຮັດໄປແລ້ວປັບປຸງໄປ ຫວັງວ່າຊີວິດທ່ານຈະເປັນມິດກັບເວລາໄດ້ດີຂຶ້ນ.
  Time

                                                               (ຂໍຂອບໃຈ) ຂໍ້ມູນຈາກວາລະສານ 108 JOB.