Harddisk_internal_view_1060 150 Hard Disk Drive (HDD) ຫລືທີ່ນິຍົມເອີ້ນວ່າ Hard Disk ຄືອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ເຮັດຫນ້າ
ທີ່ເປັນຫນ່ວຍຄວາມຈຳເພື່ອມ້ຽນຂໍ້ມູນຂອງຄອມພິວເຕີ,​ສາມາດຈົດຈຳແລະລຶບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງ
ອິດສະຫລະ, ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີແລະ ຖືໄດ້ວ່າເປັນພື້ນຖານ
ຂອງລະບົບເພາະປຽບໄດ້ກັບສາງເກັບຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງລະບົບ.

ຄວາມຈິງແລ້ວ Hard Disk ໄດ້ເລີ່ມມີການພັດທະນາມາຈາກ PATA ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າ Mainboard
ໂດຍຜ່ານ Port ແບບ IDE ເຊິ່ງຄວາມໄວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ ໃນອາດີດນັ້ນອາດຈະພຽງພໍ ເພາະສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ພຽງໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນເລັກນ້ອຍເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ເນື່ອງຈາກການພັດທະນາຂອງ
ວົງການບັນເທີງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ Hard Disk ທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ ແລະສາ
ມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວ ເພື່ອຮອງຮັບການໃຊ້ງານດ້ານຕ່າງໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການພັດທະນາຫນ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນນີ້ອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄືແບບ PATA (Parallel AT Attachment ), SATA (Serial AT Attachment) ແລະແບບ SSD (Solid State Drive).

ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດ ແລະ ເລືອກຊື້ Hard Disk ໄດ້ງ່າຍ ເພາະພື້ນຖານຂອງ Hard Disk ນັ້ນມີພຽງແຕ່ ຄວາມຈຳ, ຄວາມໄວຮອບ
ແລະ ຂະຫນາດຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈຳຊົ່ວຄາວ cache. ເອົາເປັນວ່າເຮົາມາເລີ່ມຮູ້ຈັກກັບຊະນິດຂອງ Hard Disk ແລະ ບັນດາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ
ຂອງ Hard Disk ກັນເລີຍ.

1. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງ Hard Disk

1.1. ຂະຫນາດຄວາມຈຳ

ປັດຈຸບັນຄວາມຈຳຂອງ Hard Disk ນັ້ນມີຫລາຍຂະຫນາດນັບຕັ້ງແຕ່ 60GB ໄປຈົນເຖິງ 2TB ເຊິ່ງແນ່ນອນ ຖ້າຄວາມຈຳຫລາຍ ລາຄາກໍສູງ
ຂຶ້ນໄປນໍາ.  ສຳຫລັບຂະຫນາດຄວາມຈຳທີ່ຄວນຈະຊື້ມາໃຊ້ນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງພິຈາລະນາຕາມຄວາມເຫມາະສົມໃນການນຳໃຊ້ ໂດຍສະເພາະໃຜ
ທີ່ໃຊ້ຄອມເພື່ອຄວາມບັນເທີງແລະມີອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຄວນຈະຊື້ Hard Disk ທີ່ມີຄວາມຈຳຫລາຍໆໄວ້ເພື່ອຮອງຮັບຂໍ້ມູນໃນຕໍ່ຫນ້າທີ່
ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ສ່ວນໃຜທີ່ໃຊ້ຄອມເພື່ອພິມດີດນັ້ນກໍບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຊື້ Hard Diak ທີ່ມີຄວາມຈຳຫລາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເປັນການສິ້ນ
ເປືອງໄປລ້າໆ

1.2. ຄວາມໄວຮອບ

ຄວາມໄວຮອບນັ້ນ ຄືຄວາມໄວໃນການຫມູນຂອງຈານແມ່ເຫລັກພາຍໃນໂຕ Hard Disk ສະນັ້ນຖ້າ Hard Disk ມີຄວາມໄວຮອບຫລາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງສະແດງວ່າສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວ, ຄວາມໄວຮອບຂອງ Hard Disk ມີຫົວຫນ່ວຍເປັນ ຮອບຕໍ່ນາທີ (rpm) ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ຄວາມໄວຮອບ
ມາດຕະຖານແມ່ນ 7200rpm – 10000rpm ສຳຫລັບ Hard Disk ຂະຫນາດ 3.5ນິ້ວ ແລະ 5400rpm – 7200rpm ສຳຫລັບ Hard Disk
ຂະຫນາດ 2.5ນິ້ວ. ຄວາມໄວມາດຕະຖານທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໃນຕອນນີ້ແມ່ນ 7200rpm – 10000rpm. ສຳຫລັບ Hard Disk ແບບ SSD ນັ້ນ
ຈະບໍ່ມີຄວາມໄວຮອບເພາະລະບົບຂອງມັນຄືກັບ Flash Drive ຫລາຍກວ່າ.

1.3. ຂະຫນາດຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈຳ Buffer (Memory Cache)

Buffer ໃນ Hard Disk ນັ້ນຄືສະຖານທີ່ພັກຂໍ້ມູນຊົ່ວຄາວກ່ອນຈະສົ່ງຕໍ່ໄປຫາ Controller, ນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມັກຖືກເອີ້ນໃຊ້ມາເກັບມ້ຽນໄວ້ລ່ວງຫນ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນມີປະສິດທິພາບສູງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ Hard Disk ທີ່ມີ Buffer ສູງໆນັ້ນແມ່ນຈະມີຂະຫນາດຄວາມຈຳທີ່ສູງພ້ອມ ເພາະ Hard Disk ທີ່ມີຄວາມຈຳສູງຈະມີຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຫລາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີ Buffer ທີ່າສູງໆ
ເພື່ອສະຫນອງການເຮັດວຽກ.

1.4. ລະບົບ NCQ ( Native Command Queuing )

ລະບົບ NCQ ນີ້ຄືລະບົບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ HDD ມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງແລະຈັດຮຽງຊຸດຄຳສັ່ງ
ບໍ່ວ່າຈະໃນຂະບວນການອ່ານ ຫລື ບັນທຶກຂໍ້ມູນ. ໃນ Hard Disk ທີ່ບໍ່ມີລະບົບນີ້ ເມື່ອມີການອ່ານຂໍ້ມູນໃດນຶ່ງ ຫົວອ່ານຈະເລີ່ມອ່ານໄປຕາມຮອບ
ການປິ່ນຂອງມັນ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າຕ້ອງການອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນພາກສ່ວນທີ່ 3 ຫົວອ່ານຈະຕ້ອງແລ່ນຜ່ານພາກສ່ວນທີ່ 1ແລະ 2 ເຊິ່ງກວ່າຈະໄປ
ຮອດພາກສ່ວນທີ່ 3 ແມ່ນຕ້ອງເສຍເວລາໃນການປິ່ນຮອບໄປເຖິງ 2 ເທື່ອ ເຊິ່ງນິຍົມເອີ້ນວ່າບັນຫາຄໍແກ້ວ (ພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ BottleNeck ໂດຍປຽບທຽບໃສ່ກັບຄໍຂອງແກ້ວນ້ຳ ເຖິງນ້ຳໃນກົ້ນແກ້ວຈະຫລາຍແຕ່ເມື່ອເທອອກ ນ້ຳຈະອອກມາເທື່ອລະຫນ້ອຍເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ຄໍແກ້ວນັ້ນ
ແຄບກວ່າກົ້ນແກ້ວ ປຽບກັບຄອມພິວເຕີກໍຄືກັນ ຍົກຕົວຢ່າງມີ CPU ໄວໆ ແຕ່ Hard Disk ຊ້າ ກໍເຮັດໃຫ້ລະບົບທັງຫມົດເຮັດວຽກຊ້າໄປນຳ). ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ສ່ວນຫລາຍແມ່ນນິຍົມໃຊ້ໂປຣແກຣມພວກ Disk Defragmenter ມາຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ມັນຈັດຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຊຸດດຽວກັນມາໄວ້
ຕິດໆກັນ ແຕ່ບັນຫາຄໍແກ້ວນີ້ກໍຍັງມີມາຕະຫລອດ.  ແຕ່ໃນ Hard Disk ທີ່ມີລະບົບ NCQ ນັ້ນມັນສາມາດຊອກຂໍ້ມູນແລະສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້
ຢ່າງອິດສະຫລະໂດຍສາມາດແລ່ນລັດຜ່ານພາກສ່ວນທີ 1ຫລື 2 ເລີຍເຮັດໃຫ້ເວລາໃນການອ່ານຂໍ້ມູນນັ້ນສັ້ນລົງ ຍ້ອນຫົວອ່ານປິ່ນອ້ອມພຽງຫນ້ອຍ
ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ປັດຈຸບັນ Hard Disk ຊະນິດ SATA2 ເກືອບທັງຫມົດແມ່ນມີລະບົບ NCQ ຫມົດແລ້ວ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລະບົບນີ້ຈະສາມາດໃຊ້
ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ Hard Disk ນັ້ນມີລະບົບ NCQ ແລະ Mainboard ນັ້ນຕ້ອງຮອງຮັບລະບົບ NCQ ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງວິທີກວດເບິ່ງວ່າ Mainboard ຈະຮອງຮັບຫລືບໍ່ນັ້ນໃຫ້ໄປກວດທີ່ BiOS ວ່າສາມາດເປີດ ACHI ໄດ້ຫລືບໍ່

NCQ

2. ຊະນິດຂອງ Hard Disk

Hard Disk ໃນປະຈຸບັນແບ່ງເປັນ 3 ຊະນິດໄດ້ແກ່ ແບບ IDE, SATA ແລະແບບ SSD ໂດຍໃນ 3 ຊະນິດນີ້ ແບບ IDE ແມ່ນໃກ້ຈະສູນພັນໄປແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມໄວໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຊ້າ ພຽງແຕ່ 8.3MB ຕໍ່ວິນາທີ ແລະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ Hard Disk ແບບ SATA ຫລາຍເມື່ອ
ທຽບໃສ່ຄວາມຈຳທີ່ເທົ່າກັນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຫລືອພຽງ Hard Disk 2 ຊະນິດຄືແບບ SATA ແລະ SSD ເທົ່ານັ້ນທີ່ປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ.

2.1. Hard Disk ແບບ SATA

Hard Disk ແບບ SATA ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມມາໄດ້ຊ່ວງໄລຍະນຶ່ງແລ້ວ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄວກວ່າ ແລະມີຂະຫນາດ
ນ້ອຍກວ່າ Hard Disk ແບບ IDE ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຄວາມຈຳທີ່ເທົ່າກັນ. Hard Disk ແບບ SATA ນັ້ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາໄດ້ 3 ຮຸ່ນແລ້ວ
ໂດຍເລີ່ມຈາກ SATA1 , SATA2 ແລະ SATA3 ເຊິ່ງໃນຈຳນວນນີ້ Hard Disk ແບບ SATA1 ນັ້ນບໍ່ມີການຜະລິດແລະຈຳຫນ່າຍແລ້ວ ຍັງເຫລືອ
ພຽງແຕ່ SATA2 ທີ່ປັດຈຸບັນຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ແລະຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍພ້ອມທັງມີລາຄາທີ່ຖືກ ເຫມາະສົມກັບທຸກວຽກງານການນຳໃຊ້. ສ່ວນ SATA3 ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ນິຍົມກັນປານໃດເນື່ອງຈາກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມທົດສອບຈຳຫນ່າຍ ແລະ Mainboard ຮຸ່ນເກົ່າຍັງບໍ່ສາມາດຮອງຮັບ Hard Disk ຊະນິດນີ້ໄດ້ເທື່ອດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະຊື້ Hard Disk ຊະນິດນີ້ ຕ້ອງແນ່ໃຈກ່ອນວ່າ Mainboard ທ່ານນັ້ນຮອງຮັບໄດ້ຫລືບໍ່.

WDHard Disk ແບບ SATA ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ ມີລາຄາຖືກຫຼາຍ

TIP: ຊະນິດ Hard Disk ແບບ SATA ນັ້ນແມ່ນຖືກຈຳກັດໂດຍ Mainboard ຫມາຍວ່າ ຖ້າ Mainboard ຂອງທ່ານຫາກຮອງຮັບ SATA2 ແປວ່າທ່ານຈະບໍ່ສາມາດນຳເອົາ Hard Disk ແບບ SATA1 ມາໃສ່ໄດ້ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າ Mainboard ຂອງທ່ານຫາກຮອງຮັບ SATA1 ທ່ານຈະຍັງສາມາດນຳເອົາ Hard Disk ແບບ SATA2 ມາໃສ່ໄດ້ ພຽງແຕ່ຄວາມໄວໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນນັ້ນຈະຢູ່ໃນລະດັບ SATA1.

– Hard Disk ແບບ SATA1 ມີຄວາມໄວໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ 1.5Gbit ຕໍ່ວິນາທີ(ປະມານ 150MB/s)ຕໍ່ວິນາທີ..

– Hard Disk ແບບ SATA2 ມີຄວາມໄວໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ 3Gbit (ປະມານ 300MB/s)ຕໍ່ວິນາທີ.

– Hard Disk ແບບ SATA3 ມີຄວາມໄວໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ 6Gbit (ປະມານ 600MB/s)ຕໍ່ວິນາທີ.

2.2. Hard Disk ແບບ SSD (Solid State Drive)

SSD (Solid State Drive) ເປັນອຸປະກອນຫນ່ວຍຄວາມຈຳແບບໃຫມ່ທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຄືກັບ Hard Disk ທົ່ວໆໄປແຕ່
ກໍແຕກຕ່າງຈາກ Hard Disk ທົ່ວໆໄປເຊັ່ນດຽວກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຫນ່ວຍຄວາມຈຳແບບ SSD ນີ້ເປັນຄ້າຍໆ Flash Drive ແລະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ລະ
ບົບຈານຫມຸນແບບ Hard Disk ທົ່ວໄປ ເຮັດໃຫ້ມັນມີຂະຫນາດທີ່ນ້ອຍ ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວກວ່າ Hard Disk ທົ່ວໄປຫລາຍເທົ່າໂຕ. ປັດຈຸບັນຫນ່ວຍຄວາມຈຳຊະນິດນີ້ຍັງມີລາຄາທີ່ສູງຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມຊົມໃຊ້ ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຕັດຕໍ່ວິດີໂອ
ຫລື ກ່ຽວກັບ Multimedia ທ່ານຄວນພິຈາລະນາຊື້ມາໄວ້ໃຊ້ຈັກອັນເພື່ອຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກງານຂອງທ່ານ.

HDrive_VS_SSD

 

ໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນຂອງ Hard Disk ແບບ SSD ແລະ SATA

ໃນການເລືອກຊື້ Hard Disk ນັ້ນ ທ່ານຄວນຄຳນຶ່ງວ່າການໃຊ້ວຽກຂອງເຮົາເຫມາະກັບ Hard Disk ປະເພດໃດ ຖ້າເປັນການເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ກໍຊື້ Hard Disk ແບບ SATA ທຳມະດາກໍໄດ້ ເພາະປັດຈຸບັນມີລາຄາຖືກລົງຫລາຍ ແຕ່ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກດ້ານກຣາຟຟິກການຕັດຕໍ່ວິດີໂອ
ເຮັດກາຕູນ Animation ສາມມິຕິ ອາດຕ້ອງຄຶດເຖິງການໃຊ້ SSD Hard Disk ເນື່ອງຈາກມີຄວາມໄວສູງກວ່າ ແຕ່ລາຄາກໍສູງຫລາຍເຊັ່ນດຽວກັນ
ເອົາເປັນວ່າໃນອະນາຄົດເຮົາຄົງຈະໄດ້ເຫັນ SSD Hard Disk ຖືກລົງຫລາຍ ແຕ່ໃນຂະນະນີ້ ຍັງບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ເຫມາະແກ່ການນຳໃຊ້ເທື່ອຖ້າເປັນ
ວຽກທົ່ວໄປ.

6-4-07-sandisk_5000_ssd

SanDisk ຜູ່ນໍາທາງດ້ານຕະຫຼາດ Flash Drive
ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ເພິ່ນຈະມາຄອງຕະຫຼາດ  SSD Driveໃນອະນາຄົດ