Sparkle-GeForce-GTX-580-Calibre-150Video Graphic Adapter Card (VGA card) ຫລືອີກຊື່ຫນຶ່ງທີ່ເຮົານິຍົມເອີ້ນກັນຄື “ກາດຈໍ”
ແມ່ນແຜງວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຫນ້າທີ່ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບດິຈິຕອລທີ່ໄດ້ຮັບມາ
ຈາກ CPU ເພື່ອປ່ຽນເປັນສັນຍານພາບແລ້ວສົ່ງອອກໄປທີ່ຫນ້າຈໍຄອມພິວເຕີ (Monitor)
ໂດຍມີ GPU (Graphic Processing Unit) ເປັນໃຈກາງໃນ ການເຮັດຫນ້າທີ່ປະມວນຜົນ, ມີຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຜົນພາບແບບສອງມິຕິ(2D), ສາມມິຕິ( 3D ) ແລະການສະແດງ
ດ້ານກຣາຟຟິກຕ່າງໆໃຫ້ຊັດເຈນແລະລະອຽດຂຶ້ນ. ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີປັດຈຸບັນນີ້ ກາດຈໍໄດ້
ຖືກແບ່ງເປັນສອງປະເພດຄືແບບ ຕິດມາກັບເມນບອດ (Onboard VGA) ແລະ ແບບແຍກຊື້ພາຍນອກໂດຍທັງສອງປະເພດນີ້ ມີຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງພາບໄດ້ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍເທົ່າ.

1.ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກາດຈໍແບບ Onboard ແລະກາດຈໍແບບແຍກຊື້.

– ກາດຈໍແບບ Onboard

ກາດຈໍແບບ Onboard ນີ້ ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ຖືກແມ່ນມັນເປັນພຽງຂອງແຖມທີ່ຕິດມານຳເມນບອດ ເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ວຽກສະເພາະຫນ້າເທົ່ານັ້ນ,  ມັນພຽງແຕ່ຊ່ອຍປະມວນຜົນແລະສົ່ງສັນຍານພາບອອກມາທີ່ຫນ້າຈໍຄອມໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳຫລາຍ ແຕ່ກໍພຽງພໍສຳຫລັບທ່ານໃດທີ່ໃຊ້
ຄອມພິວເຕີພຽງເພື່ອຫລິ້ນອິນເຕີເນັດເນັດແລະພິມເອກະສານທົ່ວໄປ ເພາະວຽກຈຳພວກນີ້ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຫນ່ວຍປະມວນ
ຜົນພາບແຮງໆມາຊ່ອຍປະມວນຜົນ ແຕ່ຖ້າຫາກຈະເອົາກາດຈໍແບບ Onboard ນີ້ໄປໃຊ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການການປະມວນຜົນພາບທີ່ສູງໆ
ເຊັ່ນ: ການອອກແບບ, ເບິ່ງຫນັງ, ຫລິ້ນເກມ… ແມ່ນບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນ ຫລືຖ້າໃຊ້ໄດ້ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຊັດຂອງພາບນັ້ນບໍ່ງາມແລະບໍ່
ເປັນຕາເບິ່ງ.

– ກາດຈໍແບບແຍກຊື້

ກາດຈໍແບບແຍກຊື້ນັ້ນມີຫລາຍຮຸ່ນຫລາຍຊະນິດໃຫ້ເລືອກ ໂດຍຖືກກຳນົດວ່າ Interface ທີ່ໃຊ້ນັ້ນຮອງຮັບຮູຊຸບຊະນິດໃດ, ເຊິ່ງກາດຈໍມີ
ມາດຕະຖານຮອງຮັບຄືແບບ AGP (Accelerated Graphics Port) ທີ່ປັດຈຸບັນບໍ່ມີຜະລິດແລ້ວ ແລະ ແບບທີ່ປັດຈຸບັນນິຍົມໃຊ້ແມ່ນ
PCI-Express (Peripheral Component Interconnect Express) ເຊິ່ງສາມາດປະມວນຜົນແລະສົ່ງສັນຍານພາບໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ
ກວ່າແບບເກົ່າ, ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການໃຊ້ການປະມວນຜົນພາບສູງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອກແບບຕົກແຕ່ງ
ຮູບພາບ, ສະແດງສີສັນທີ່ສົດໃສສົມຈິງເວລາເບິ່ງຫນັງ ແລະສາມາດປະມວນຜົນພາບແບບ Real Time ໄດ້ຢ່າງວອງໄວໃນຂະນະຫລິ້ນເກມ.

TIP: PCI-Express ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 4 Interface ຄື: x1 x4 x8 ແລະ x16 ເຊິ່ງໃນນີ້ x16 ຖືກນຳໃຊ້ເປັນຮູຊຸບກາ