Fatality_PSU_front_550W_80plus-150Power Supply Unit ຫລືເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ PSU ເປັນອຸປະກອນຈ່າຍໄຟຟ້າມາດຕະຖານໃຫ້ແກ່ລະບົບ
ຄອມພິວເຕີສວນບຸກຄົນ ເຊິ່ງລະບົບຄອມພິວເຕີແຕ່ລະຫນ່ວຍຈະມີ PSU ນຶ່ງຫນ່ວຍຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ Case.
Power Supply ມີຫນ້າທີ່ຫລັກ ປ່ຽນແຮງດັນກະແສໄຟຟ້າສະລັບ(AC) ຈາກໄຟຟ້າຕາມເຮືອນທີ່ມີ
ແຮງດັນສູງ 220v(ບາງປະເທດ 110v) ທີ່ອາດຈະຂຶ້ນລົງບໍ່ແນ່ນອນແລະມີຫລາຍແຮງດັນ ໃຫ້ກາຍເປັນ
ແຮງດັນກະແສໄຟຟ້າກົງ(DC)ທີ່ມີແຮງດັນຕ່ຳ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຄອມພິວເຕີສາມາດຮອງຮັບໄດ້ (ອຸປະກອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກສ່ວນຫລາຍໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າແບບກົງທີ່ມີແຮງດັນຕ່ຳ) ໂດຍກະແສໄຟທີ່ຖືກ PSU
ປ່ຽນແລ້ວນັ້ນ ຈະເຫລືອພຽງແຕ່ 3.3V, 5Vແລະ 12V ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
Mainboard, CPU, HDD, Optical Drive, ກາດຈໍ ໄປຈົນຮອດພັດລົມຢູ່ໃນຄອມ.

ໃນອະດີດຜູ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີສ່ວນໃຫຍ່ມັກເບິ່ງຂ້າມຄວາມສຳຄັນຂອງ PSU ເນື່ອງຈາກຄອມສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ນັ້ນບໍ່ມີອຸປະກອນ Hardware ທີ່ກິນໄຟຫລາຍຄືໃນປັດຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງນີ້ຫລາຍ, ແຕ່ປັດຈຸບັນ ເຄື່ອງອຸປະກອນ Hardware ຕ່າງໆໄດ້
ນັ້ນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຫລາຍ ບໍ່ວ່າ RAM ທີ່ໃຊ້ໄຟຫນ້ອຍລົງ ແຕ່ພັດມີຫລາຍອັນ ກໍເທົ່າກັບວ່າກິນໄຟຫລາຍຂຶ້ນ, ທັງ HardDisk, ພັດລົມ
ຄອມ, CPU ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນກາດຈໍເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າເປັນ Hardware ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າຫລາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ.  ແຕ່ໃນ
ຂະນະດຽວກັນຜູ່ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນໃຊ້ພຽງແຕ່ PSU ທີ່ຕິດມານຳຊຸດຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ ເຊິ່ງແນ່ນອນການຈ່າຍໄຟມັນພຽງພໍຕໍ່ຊຸດລະບົບຄອມ
ນັ້ນໆຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການຈະຊື້ອຸປະກອນ Hardware  ມາຕື່ມໃສ່ ຫລື ຕ້ອງການຢາກປະກອບຄອມຫນ່ວຍໃຫມ່ຈະເຮັດແນວໃດດີລະ? ແນ່ນອນວ່າຈຸດສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືເລືອກຊື້ PSU ທີ່ສາມາດຈ່າຍໄຟໃຫ້ແກ່ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສະຖຽນ ເພາະ PSU
ທີ່ມີລາຄາຖືກໆ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະມີກຳລັງໄຟປອມ, ແປວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດຈ່າຍກຳລັງໄຟໄດ້ເທົ່າກັບທີ່ບອກມາໃນລາຍລະອຽດ ເຊິ່ງໃນມາດຕະ
ຖານກຳລັງໄຟແທ້ ແມ່ນ PSU ຕ້ອງສາມາດຈ່າຍກະແສໄຟໄດ້ຢ່າງຕ່ຳ 80% ຂອງກຳລັງໄຟທີ່ບອກມາ.

ແຕ່ທີ່ຫນ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດຄື ເວລາທີ່ PSU ທີ່ມີກຳລັງໄຟປອມ ຈ່າຍໄຟໃຫ້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີໄດ້ບໍ່ພໍ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນຄ່າຄວາມ
ເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟທີ່ເອີ້ນວ່າ ແອັມແປ (A) ມີຄ່າທີ່ຕ່ຳກວ່າທີ່ອຸປະກອນຄອມຕ້ອງການ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄຫມ້ໄດ້ທັນທີ.

night-026

TIP: PSU ລາຄາຖືກສ່ວນຫລາຍຈະມີກຳລັງໄຟປອມ ບໍ່ສາມາດຈ່າຍກຳລັງໄຟໄດ້ເທົ່າກັບທີ່ບອກມາໃນຂ້າງກ່ອງຍົກຕົວຢ່າງໃນຂ້າງກ່ອງຂຽນບອກ
ວ່າ 450W ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງອາດຈະຈ່າຍກຳລັງໄຟໄດ້ພຽງແຕ່ 350W ເທົ່ານັ້ນ ຫລືບາງທີ່ອາດຈະຫນ້ອຍກວ່າ ຂຶ້ນກັບວ່າຄອມຖືກໃຊ້ວຽກຫນັກ
ປານໃດ ເພາະ PSU ກຳລັງໄຟປອມຈະບໍ່ສາມາດແປງໄຟໄດ້ 100% ເນື່ອງຈາກມີການສູນເສຍຄ່າພະລັງງານໃນຂະບວນການແປງສັນຍານໄຟ
ຫມາຍວ່າເວລາທີ່ຄອມທ່ານກຳລັງໃຊ້ກຳລັງໄຟ 300W ແຕ່ໃນໂຕ PSU ອາດຈະກິນໄຟໄປເຖິງ 500W ເຮັດໃຫ້ເປັນການສິ້ນເປືອງຄ່າໄຟລ້າໆ.

 solytech2PSU ແບບທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄຸ້ນເຄີຍ

  1. 1.       ຄວນເລືອກກຳລັງໄຟເທົ່າໃດວັດ(W) ຈຶ່ງເຫມາະສົມ?

ການເລືອກຊື້ PSU ນັ້ນແມ່ນຖືກຈຳກັດດ້ວຍຈຳນວນແລະຊະນິດ Hardware ທີ່ມີໃນຄອມຫນ່ວຍນັ້ນ ໂດຍສາມາດແຍກອອກໄດ້ 5 ຂັ້ນຄື:

+ຄອມຂັ້ນຕົ້ນ:

ຖ້າຄອມຂອງທ່ານບໍ່ມີກາດຈໍ, ມີ CPU ລະດັບຕົ້ນ, ມີຈຳນວນ RAM ແລະ HDD ພຽງຢ່າງລະອັນ, ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ທ່ານກໍ
ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ PSU ທີ່ມີລາຄາແພງ ເພາະສຳຫລັບວຽກພິມດີດຫລືຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບຄອມຂອງ
ທ່ານເຮັດວຽກຫນັກຫລາຍພໍປານໃດ ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ກຳລັງໄຟຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳ ເຊິ່ງ PSU ທີ່ມີກຳລັງໄຟປະມານ 350W – 400W ກໍສາມາດ
ຮອງຮັບລະບົບທັງລະບົບໄດ້ແລ້ວ.

+ຄອມຂັ້ນກາງ:

ຖ້າຄອມຂອງທ່ານຫາກມີກາດຈໍແຍກ, ມີ CPU ລະດັບກາງເຖິງສູງ, ມີຈຳນວນ RAM ສອງອັນຂຶ້ນໄປ ແລະມີການຕໍ່ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ PSU ທີ່ສາມາດຈ່າຍໄຟໄດ້ສະຖຽນຢ່າງຫນ້ອຍ 80% ແລະມີກຳລັງໄຟຢ່າງຫນ້ອຍ 400W.

+ຄອມຂັ້ນສູງ:

ຖ້າຄອມຂອງທ່ານຫາກມີກາດຈໍແຍກທີ່ຕ້ອງການໄຟເພີ່ມໂດຍສະເພາະ(ມີຮູຊຸບໄຟແບບ 6pin),​ ມີ CPU ລະດັບສູງ, ມີຈຳນວນ RAM ແລະ HDD ຫລາຍອັນ ແລະມີການຕໍ່ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫລາຍຫນ່ວຍ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ PSU ທີ່ສາມາດຈ່າຍໄຟໄດ້ສະຖຽນຢ່າງຫນ້ອຍ 80% ແລະມີກຳລັງໄຟຢ່າງຫນ້ອຍ 500W.

+ຄອມຂັ້ນເທບ:

ຖ້າຄອມຂອງທ່ານຫາກມີກາດຈໍແຍກທີ່ຕ້ອງການໄຟເພີ່ມຈຳນວນຫລາຍ(ມີຮູຊຸບໄຟແບບ 6pin ສອງອັນ),​ ມີ CPU ລະດັບສູງ, ມີຈຳນວນ RAM ແລະ HDD ຫລາຍອັນ ແລະມີການຕໍ່ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫລາຍຫນ່ວຍ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ PSU ທີ່ສາມາດຈ່າຍໄຟໄດ້ສະຖຽນຢ່າງຫນ້ອຍ 80% ແລະມີກຳລັງໄຟຢ່າງຫນ້ອຍ 650W.

+ຄອມບ້າພະລັງ:

ສຳຫລັບຄອມພິວເຕີຂັ້ນນີ້ແມ່ນຫນ້ອຍຄົນຈະມີ ເພາະມັນມີປະສິດຕິພາບສູງຫລາຍຈົນເກີນຄວາມຈຳເປັນ, ແຕ່ຖ້າໃຜຫາກບ້າພະລັງແບບວ່າ ມີກາດຈໍແຍກສອງອັນຕໍ່ກັນ(SLI ຫລື CrossFire),​ ມີ CPU ລະດັບສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການໄຟເພີ່ມໂດຍສະເພາະ, ມີຈຳນວນ RAM ແລະ HDD ເຕັມອັດຕາ ແລະມີການຕິດຕັ້ງລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ PSU ທີ່ສາມາດຈ່າຍໄຟໄດ້ສະຖຽນຢ່າງຫນ້ອຍ
80% ແລະມີກຳລັງໄຟຢ່າງຫນ້ອຍ 1000W.

 

  1. 2.       Connector ສຳຫລັບຕໍ່ອຸປະກອນຄອມ

ເວລາເຮົາຈະຊື້ PSU ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຄືນວ່າ ບັນດາສາຍ Connector ທີ່ມານຳ PSU ນັ້ນຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາຫລືບໍ່
ເພາະຖ້າຫາກຊື້ມາແລ້ວ ບໍ່ມີຫົວຕໍ່ສະເພາະສຳຫລັບອຸປະກອນໃດນຶ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຫາຊອກຊື້ສາຍໄຟສະລັບ
ຫົວມາຕໍ່ໃນພາຍຫລັງ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບບັນດາ
Connector ຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

 HPU-4M630_Connectors

–          Main Connector 24 Pin: ແມ່ນສຳຫລັບຕໍ່ເຂົ້າ Mainboard, ເປັນສາຍໄຟສຳຫລັບສົ່ງກະແສໄຟໄປລ້ຽງ Mainboard
ແລະ Graphic Card ຊະນິດທີ່ບໍ່ໃຊ້ໄຟເສີມ.

–          PCI-E 6 Pin: ສາຍໄຟສຳຫລັບຕໍ່ເຂົ້າ Graphic Card ຊະນິດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄຟເສີມ.

–          PCI-E 8 Pin: ສາຍໄຟສຳຫລັບຕໍ່ເຂົ້າ Graphic Card ຊະນິດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄຟເສີມ ທີ່ຕ້ອງການກຳລັງໄຟຫລາຍກວ່າ
Graphic Card ທົ່ວໆໄປ .

–          CPU 4 Pin (P4): ແມ່ນສຳຫລັບຕໍ່ເຂົ້າ Mainboard, ເປັນສາຍໄຟສຳຫລັບສົ່ງກະແສໄຟໄປລ້ຽງ CPU.

–          CPU 8 Pin (P8):ແມ່ນສຳຫລັບຕໍ່ເຂົ້າ Mainboard, ເປັນສາຍໄຟສຳຫລັບສົ່ງກະແສໄຟໄປລ້ຽງ CPU ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຈະເຈາະຈົງ
ສະເພາະ
CPU ຊະນິດພິເສດທີ່ກິນໄຟຫລາຍ ແລະ Mainboard ຕ້ອງຮອງຮັບພ້ອມ.

–          SATA: ເປັນສາຍໄຟສຳຫລັບຕໍ່ເຂົ້າກັບ Hard Disk ແລະ Optical Drive.

–          Molex (EZ-Grip): ເປັນສາຍໄຟພື້ນຖານຂອງ PSU, ສຳຫລັບຕໍ່ເຂົ້າພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະ Hard Disk ຮ່ວມທັງ
Optical Drive
ແບບເກົ່າ.

 connector_atx_pinoutຮູບອະທິບາຍໜ້າທີ່ຂອງຮູ  Pin ແຕ່ລະອັນ

 

  1. 3.       ເບິ່ງແນວໃດໃຫ້ຮູ້ວ່າ PSU ນັ້ນເປັນກຳລັງໄຟແທ້ຫລືກຳລັງໄຟປອມ?

ວິທີເບິ່ງ PSU ແທ້ຫລືປອມນັ້ນ ໂດຍຫລັກໆເລີຍກໍຄືສັງເກດຈາກບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ, ລາຄາຕໍ່ກຳລັງໄຟ ແລະຜ່ານມາດຕະຖານ 80 Plus ໂດຍ PSU ດີໆນັ້ນສ່ວນຫລາຍຈະມີລາຄາທີ່ສູງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບກຳລັງໄຟ.

TIP: ມາດຕະຖານ 80 Plus ເປັນໂຄງການທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ມີການກຳນົດມາດຕະຖານຂອງບັນດາຜູ້ຜະລິດ PSU ຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຊິ່ງມີ
ການກຳນົດອອກເປັນ 5 ລະດັບຄື:

33-80plus_logos

+80 plus: ສາດມາດຈ່າຍກຳລັງໄຟໄດ້ຢ່າງຕ່ຳບໍ່ຫລຸດ 80% ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອ PSU ຖືກໃຊ້ງານຫນັກ 100%

+80 plus Bronze: ມາດຈ່າຍກຳລັງໄຟໄດ້ຢ່າງຕ່ຳບໍ່ຫລຸດ 82% ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອ PSU ຖືກໃຊ້ງານຫນັກ 100%

+80 plus Silver: ມາດຈ່າຍກຳລັງໄຟໄດ້ຢ່າງຕ່ຳບໍ່ຫລຸດ 85% ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອ PSU ຖືກໃຊ້ງານຫນັກ 100%

+80 plus Gold: ມາດຈ່າຍກຳລັງໄຟໄດ້ຢ່າງຕ່ຳບໍ່ຫລຸດ 87% ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອ PSU ຖືກໃຊ້ງານຫນັກ 100%

+80 plus Platinum: ມາດຈ່າຍກຳລັງໄຟໄດ້ຢ່າງຕ່ຳບໍ່ຫລຸດ 91% ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອ PSU ຖືກໃຊ້ງານຫນັກ 100% ແຕ່ໃນລະດັບນີ້ແມ່ນຈະມີສະເພາະໃນກຸ່ມຂອງຄອມປະເພດ Server ເທົ່ານັ້ນ ເພາະຖ້າເປັນລະດັບຄອມທົ່ວໄປ PSU ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 80 plus ແບບທຳມະດາກໍພຽງພໍແລ້ວ.

ຖ້າ PSU ບໍ່ດີຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ອ່ານມາຮອດນີ້ຜູ່ອ່ານຫລາຍທ່ານອາດກຳລັງສົງໄສວ່າ ແລ້ວ PSU ມັນມີຄວາມສຳຄັນປານໃດຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກແລະມີມາດຕະຖານ
ມາຄວບຄຸມຄັກແນ່ ກໍຍ້ອນວ່າຖ້າຫາກ PSU ຂອງທ່ານນັ້ນເປັນປະເພດລາຄາຖືກຈ່າຍໄຟໄດ້ບໍ່ເຕັມຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ ຈະມີບັນຫານຳມາພາຍ
ຫລັງເຊັ່ນ ໃຊ້ຄອມໄປແລ້ວມັກດັບເອງ, ເວລາຕໍ່ອຸປະກອນເສີມຜ່ານທາງ Port USB ແລ້ວມັກບໍ່ໄດ້ ນັ້ນຖືເປັນອາການສ່ວນນຶ່ງທີ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ PSU ຂອງທ່ານຈ່າຍໄຟບໍ່ພໍຫລໍ່ລ້ຽງລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ. ຖ້າເປັນແບບນັ້ນເລື້ອຍໆກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນແຕ່ລະສ່ວນໄດ້ຮັບແຮງໄຟບໍ່ຄົງທີ່ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຫລົ່ານັ້ນອາຍຸສັ້ນລົງ ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືເພໄວຂຶ້ນ. ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການອັບເກຣດລະບົບ ຫລືຊື້ອຸປະກອນໃຫມ່ມາຕໍ່ເພີ່ມ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກໄຟຂອງຄອມເພີ່ມຂຶ້ນ
ແຕ່ PSU ຜັດຮອງຮັບໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າ ກໍອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທັງຫມົດໄຫມເສຍຫາຍໄດ້ເລີຍ.

39258965
Enermax ຍີ່ຫໍ້ນີ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມແພງ

ນອກນັ້ນ ອີກສິ່ງທີ່ຜູ່ຂຽນພໍສັງເກດຈາກການນຳໃຊ້ໂຕຈິງ ກໍຄືລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ປະເທດລາວເຮົາບໍ່ຄົງທີ່ ຖ້າເວລາມີຟ້າລົມຝົນຕົກໄຟຟ້າມັກຕົກ ພໍຕົກແລ້ວມາຄືນອາດມາແຮງເກີນໄປ ຖ້າ PSU ຂອງທ່ານບໍ່ດີມັນຈະບໍ່ສາມາດກັນກະແສທີ່ມາແຮງກວ່າປົກກະຕິນັ້ນໄດ້ ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້
ອຸປະກອນບາງຢ່າງເປ່ເພ ຖ້າເປັນ PSU ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານມັນຈະມີລະບົບທີ່ຮອງຮັບແຮງໄຟສູງໆໄດ້ດີ ແລະຊ່ອຍປົກປ້ອງອຸປະກອນຄອມສຸດ
ຮັກໄດ້ ແລະຍັງຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດຄ່າໄຟຟ້ານຳອີກ.

ເຫັນບໍ່ວ່າ PSU ນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ແລະອາດຖືໄດ້ວ່າການເລືອກຊື້ຄອມພິວເຕີນີ້ PSU ຖືເປັນນຶ່ງໃນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນກໍວ່າໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຖ້າ
ທ່ານກຳລັງມີແຜນເລືອກຊື້ຄອມພິວເຕີຢູ່ ກໍຢ່າລືມເອົາ PSU ເປັນໂຕເລືອກໄປນຳ ແລະສິ່ງສຳຄັນກໍຄືການຊື້ PSU ນັ້ນທ່ານຊື້ເທື່ອດຽວເຖິງລາຄາ
ອ່າວສູງແຕ່ກໍໄດ້ໃຊ້ໄປຕະຫລອດ ບໍ່ຄືກັບບັນດາ RAM, CPU, VGA Card ທີ່ໃຊ້ບໍ່ດົນກໍຕົກຍຸກແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນການລົງທຶນກັບ PSU ດີໆຈັກໂຕຈຶ່ງ
ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເສຍຫາຍຫຍັງນໍ້  🙂

taganbz7002PSU ຄຸນນະພາບສູງທັງຫລາຍນີ້, ນອກຈາກມັນຈະມີປະໂຫຍດດັ່ງທີກ່າວ ມາແລ້ວນັ້ນ, ມັນຍັງສາມາດຖອດສາຍທີບໍ່ໄດ້ໃຊ້
ອອກໄດ້ ແລະ ເສີມຄວາມງາມໃຫ້  Case ຂອງເຮົາອີກນຳ.