asus-formula-22150

Motherboard ຫລື Mainboard ຄືນຶ່ງໃນບັນດາອຸປະກອນທ່ີຖືວ່າເປັນຮາກຖານຂອງ
ລະບົບການເຮັດວຽກພາຍໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເປັນແຜງວົງຈອນຫຼັກທີ່ເຮັດຫນ້າທ່ີ
ເຊື່ອມຕ່ໍອຸປະກອນຕ່າງໆເຂົ້າກັນເຊັ່ນ ຫນ່ວຍປະມວນຜົນຫຼັກ (CPU), ຫນ່ວຍຄວາມ
ຈຳ (RAM), Harddisk, ເຄື່ອງອ່ານແຜ່ນ CD/DVD… ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຮັດວຽກຜ່ານ
Mainboard.

ການເລືອກຊື້ເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າຈະຊ້ືເພື່ອໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງໃດ? ໃຊ້ສຳຫລັບເຮັດວຽກ ຫລື ໃຊ້ສຳຫລັບເພື່ອຄວາມບັນເທີງ ຫລື ທັງສອງຢ່າງເພາະ
Mainboard ນັ້ນມີທັງແບບລາຄາຖືກ ແລະ ລາຄາແພງເຊິ່ງເຮົາຕ້ອງເລືອກຊື້ໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການນຳໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວິທີ
ເລືອກຊື້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າສ່ວນປະກອບຕ່າງໆແມ່ນຫຍັງ? ດີຫລືບ່ໍ? ປະຈຸບັນມີ Mainboard ຫລາຍຮຸ່ນ ແລະ ຫລາຍຍີ່ຫ້ໍໃຫ້ເລືອກ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ:
Asus, Gigabyte, MSI, Abit, Foxconn, Intel, DFI, ASRock ໆລໆ ເອົາເປັນວ່າເຮົາມາເຂົ້າໃຈໃນການເລືອກຊື້ໂດຍເບິ່ງຜ່ານອົງປະກອບ
ຫຼັກໆຂອງ Mainboard ເລີຍ.

Mainboard ທີ່ມີແຍກຂາຍທ່ົວໄປແມ່ນແບບ ATX ແລະ Micro ATX ແຕ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ແມ່ນແບບ ATX.


1. ຊະນິດຂອງ CPU ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້.

CPU (Central Processing Unit) ເປັນຫນ່ວຍປະມວນຜົນຫລັກ ແລະ ຖືໄດ້ວ່າເປັນສະຫມອງຂອງຄອມພິວເຕີ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດທ່ີຜະລິດ CPU ກໍມີຫລາຍບໍລິສັດ ແຕ່ທີ່ເຫັນຕາມທ້ອງຕະຫລາດທ່ົວໄປມີຢູ່ 2 ບໍລິສັດຄື Intel ແລະ AMD (Advanced Micro Devices).

ຖ້າຈະໃຊ້ CPU ຂອງ Intel ແມ່ນທ່ານຕ້ອງເລືອກຊື້ Mainboard ທີ່ຮອງຮັບ CPU ຂອງ Intel ເຊິ່ງສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກ Socket ທີ່ຮອງຮັບວ່າ
ເປັນຂອງ Intel ຫລືບ່ໍ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ Socket ທີ່ຮອງຮັບ CPU ຂອງ Intel ແມ່ນ LGA775 ເຊິ່ງຮອງຮັບໄດ້ຫລາຍຮຸ່ນເຊັ່ນ: Core2Duo, PentiumD, Pentium4… (ປັດຈຸບັນ Intel ໄດ້ນຳໃຊ້ CPU ຮຸ່ນໃຫມ່ ທີ່ຊື່ວ່າ Core i7 ໂດຍມີ Socket ເປັນ LGA 1366 ແລະ Socket 1156 ສຳລັບ Core i3 ແລະ i5).

ສ່ວນ CPU ຂອງ AMD ແມ່ນຕ້ອງເລືອກຊື້ Mainboard ທີ່ຮອງຮັບ CPU ຂອງ AMD ໂດຍສະເພາະສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກ CPU Socket
ເຊິ່ງປະຈຸບັນSocket ທີ່ເປັນມາດຕະຖານສຳລັບ CPU ຂອງ AMD ແມ່ນ AM2+ (ປັດຈຸບັນ CPU ໃຫມ່ຂອງ AMD  ແມ່ນເປັນ Socket AM3
ແລະ AM3+).

ອີກສ່ິງນ່ຶງທ່ີສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ Mainboard ທີ່ຈະຊ້ືນັ້ນສາມາດຮອງຮັບຄວາມໄວ FSB (Front Side Bus) ຂອງ CPU ທີ່ເຮົາ
ຕ້ອງການໃຊ້ຫລືບ່ໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງ Socket ຖືກກັນແຕ່ການຮອງຮັບຄວາມໄວ Bus ຂອງ Mainboard ບໍ່ໄວເທົ່າ CPU ກໍບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.


2. ຊິບເຊັດ (Chipset)

ຊິບເຊັດຖືເປັນສ່ວນສຳຄັນຫລັກອີກສ່ວນນ່ຶງຂອງ Mainboard ເພາະວ່າຊິບເຊັດເປັນໂຕກຳນົດການຮອງຮັບອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງ Mainboard ເຊັ່ນສາມາດຮອງຮັບ CPU ແບບໃດ, ຮອງຮັບກາດຈໍຊະນິດໃດສາມາດເຮັດ SLI, Crossfire ໄດ້ຫລືບ່ໍ, ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕ່ໍເຄືຍຂ່າຍໄດ້ແບບໃດ,
ຮວມທັງ ກຳນົດປະເພດຂອງ HDD (Harddisk Drive) ວ່າເປັນ IDE ຫລື SATA ຫລືໄດ້ທັງສອງແບບ ແລະທີ່ສຳຄັນຊິບເຊັດເປັນໂຕກຳນົດວ່າ
Mainboard ດັ່ງກ່າວຮັບຄວາມໄວບັສ ໄດ້ສູງເທົ່າໃດ ເຊິ່ງຍິ່ງຮອງຮັບຫລາຍ ກໍຈະເປັນຜົນດີໃນການເຮັດ OverClock ຕື່ມອີກ ແຕ່ກໍເຊັ່ນກັນຍ່ິງ
ຊິບເຊັດມີປະສິດທິພາບສູງ ລາຄາກໍຍ່ອມສູງໄປນຳ.


3. ຫນ່ວຍຄວາມຈຳ RAM (Random Access Memory)

Mainboard ແຕ່ລະໂຕສາມາດຮອງຮັບ RAM ໄດ້ຫມົດ ແຕ່ຈະຕ້ອງເລືອກວ່າຕ້ອງການໃຊ້ RAM ແບບໃດ ເພາະ RAM ມີຫລາຍແບບເຊັ່ນ
SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM, DDR2 ແລະ ຫລ້າສຸດແມ່ນແບບ DDR3 ເຊິ່ງຂະຫນາດທີ່ໃຊ້ຮອງຮັບຂໍ້ມູນນັ້ນມີຕັ້ງແຕ່ລະດັບ MB ໄປຈົນ
ຮອດລະດັບຫລາຍສິບ GB ເຊັ່ນ 512MB, 1GB, 2GB… ປັດຈຸບັນ RAM ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງແມ່ນເປັນແບບ DDR2 ແລະ DDR3 ເພາະມີ
ຄວາມໄວໃນການຮັບສົ່ງຂ້ໍມູນສູງ ແລະສາມາດຮອງຮັບການເຮັດວຽກແບບ Dual Channel ທີ່ສາມາດເພີ່ມຄວາມໄວໃນການຮັບສ່ົງຂ້ໍມູນໄດ້,
ດັ່ງນັ້ນເວລາ ທ່ີເຮົາຈະເລືອກຊື້ຈ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າ Mainboard ນັ້ນສາມາດ ຮອງຮັບ RAM ແບບໃດ, ຮອງຮັບການເຮັດວຽກແບບ Dual
Channel ໄດ້ຫລືບ່ໍ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບຄວາມໄວ Bus ຂອງ RAM ໄດ້ສູງເທົ່າໃດ ເພາະຍ່ິງຄວາມໄວ Bus ຂອງ RAM ສູງເທົ່າໃດຍ່ິງສາມາດ
ຮັບສ່ົງຂ້ໍມູນໄດ້ໄວຂ້ຶນເທົ່ນນັ້ນ.

HW-0

4. ຊະນິດຂອງກາດຈໍ (VGA Card) ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້.

ໂຕນ້ີຫາກໃຜຕ້ອງການຊື້ຄອມເພື່ອພິມດີດ ຫລື ໃຊ້ວຽກໃນຫ້ອງການແມ່ນສາມາດຜ່ານໄປໄດ້ເລີຍ ແຕ່ຖ້າໃຜຫາກຕ້ອງການມີຄອມພິວເຕີ
ໄວ້ເພື່ອຄວາມບັນເທີງ ຫລື ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອອກແບບຕ່າງໆຄົງຈະຂາດຈຸດນີ້ໄປບ່ໍໄດ້ ເພາະກາດຈໍນັ້ນຈະມີ ຫນ່ວຍປະມວນຜົນພາບ
ຫລື ທີ່ເອີ້ນວ່າ GPU (Graphic Processing Unit) ທີ່ສາມາດປະມວນຜົນແລະໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຂອງພາບໄດ້ຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກທາງ
ດ້ານກຣາຟຟິກ ໄວຂ້ຶນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີກາດຈໍທີ່ແຍກຂາຍຢູ່ 3 ບໍລິສັດຄື NVIDIA, AMD-ATI ແລະ VIA. ສຳຫລັບການເລືອກຊື້ນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງ
ຮູ້ວ່າ Mainboard ທີ່ເຮົາຕ້ອງການສາມາດຮອງຮັບກາດຈໍແບບໃດ ເພາະກາດຈໍປັດຈຸບັນນັ້ນ ມີຢູ່ສອງຊະນິດຄື ຊະນິດທ່ີໃຊ້ກັບຮູ (slot) ແບບ
AGP ແລະ ແບບ PCI-Express ແຕ່ ປັດຈຸບັນກາດຈໍແບບ PCI-Express ແມ່ນມີຄວາມນິຍົມສູງ ເພາະສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວກວ່າແບບ
AGP ຫລາຍເທົ່າ ສະນັ້ນເວລາເຮົາຈະເລືອກຊື້ ທຸກໆຄັ້ງຄວນເບິ່ງໃຫ້ດີວ່າສາມາດຮອງຮັບກາດຈໍແບບ PCI-Express ຫລືບ່ໍເຊິ່ງສາມາດສັງເກດ
ໄດ້ຈາກກ່ອງຂອງ Mainboard ຈະຂຽນວ່າ PCI-Ex Support. ສຳຫລັບໃຜທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບງານອອກແບບພາບກຣາປຟິກທ່ີເນັ້ນຄວາມລະ
ອຽດພາບສູງໆເຊັ່ນ ການສ້າງພາບ 3ມິຕິ ແມ່ນຕ້ອງພິຈາລະນາ Mainboard ທີ່ຮອງຮັບການເຮັດ ວຽກຂອງກາດຈໍແບບສອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ
SLI (Scalable Link Interface) ຂອງບໍລິສັດ NVIDIA ຫລື CrossFire ຂອງບໍລິສັດ ATI ໃຫ້ດີເພາະມັນຈະຊ່ອຍໃຫ້ມີການປະມວນຜົນຂອງ
ພາບໄດ້ໄວຂ້ຶນເປັນເທົ່າໂຕ ເຊິ່ງສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກກ່ອງເມນບອດຈະຂຽນໄວ້ວ່າ SLI Ready ຫລື CrossFire Ready.

5.  ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບ HDD (Hard Disk Drive)

Harddisk ເປັນອຸປະກອນຈັດເກັບຂ້ໍມູນບ່ໍວ່າຈະເປັນຂ້ໍມູນວຽກງານຕ່າງໆ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ… ປະຈຸບັນ Harddisk ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດແມ່ນ
Harddisk ແບບ Serial-ATA (SATA) ແລະ ໄດ້ແບ່ງເປັນຫລາຍຊະນິດຄື SATA, SATA2 ແລະ SATA3 ເຊິ່ງ HDD ແບບ SATA2 ນັ້ນສາມາດ
ສ່ົງຂ້ໍມູນໄດ້ໄວເຖິງ 3Gb/s. ທຸກຄ້ັງໃນການເລືອກຊື້ເຮົາຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ Mainboard ນັ້ນຮອງຮັບ HDD ແບບ SATA3 ເພາະຖ້າມັນຮອງຮັບ HDD
ແບບ SATA3 ມັນຈະຮອງຮັບ HDD ແບບ SATA ທຸກແບບ. ແຕ່ທຸກອຸປະກອນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ
ຖ້າໃຜຫາກຕ້ອງການຊ້ື Mainboard ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ນຳຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ ເພື່ອເກັບຂ້ໍມູນທ່ີສຳຄັນຫລາຍ ຄວນຈະເລືອກຊື້ Mainboard ທີ່ຮອງຮັບ
ລະບົບ Raid ຂອງ HDD ພ້ອມ.

6.  ຕ້ອງການເຮັດ Over Clock ຫລືບ່ໍ?

ການເຮັດ OverClock ຄືການປັບປຸງຄວາມໄວຂອງ CPU, ຄວາມໄວຂອງກາດຈໍ ແລະ ຄວາມໄວຂອງ RAM ໃຫ້ມີຄວາມໄວຫລາຍຂຶ້ນກວ່າຜູ່ຜະລິດ
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ອັນສ່ົງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວໂດຍຮວມຂອງລະບົບມີຄວາມໄວຂ້ຶນໄປອີກ ແຕ່ຍ້ອນການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດເຮັດໃຫ້  Mainboard ແລະ
ອຸປະກອນຕ່າງໆມີອຸນະພູມທ່ີສູງ ແລະ ຕ້ອງມີການການຈ່າຍໄຟທ່ີສູງຂ້ຶນເພື່ອໃຊ້ລ້ຽງບັນດາອຸປະກອນຕ່າງເຫຼ່ົານ້ັນ ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຜູ່ຜະລິດຈ່ຶງໄດ້
ຜະລິດ Mainboard ສຳລັບການເຮັດ OverClock ໂດຍສະເພາະອອກມາ ເຊິ່ງ Mainboard ເຫຼ່ົານ້ີຈະມີລາຄາທີ່ແພງຕ່າງຈາກ Mainboard ທົ່ວໆໄປ ເພາະມີການເສີມວັດສະດຸພິເສດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ, ທົນທານ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄຟໄດ້ສູງເປັນພິເສດ
ດັ່ງນັ້ນໃຜທ່ີຕ້ອງການມີຄອມພິວເຕີທີ່ແຮງໆ ໄວ້ໃຊ້ໃນງານຫນັກໆ ເຊັ່ນງານອອກແບບພາບ 3ມິຕິ ແລະ ເພື່ອຄວາມບັນເທີງເຊັ່ນການຫລິ້ນເກມ
ແມ່ນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຈຸດນີ້ນຳ.

7.   ການຮັບປະກັນຫລັງການຂາຍ

ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າອຸປະກອນຕ່າງຂອງຄອມພິວເຕີລ້ວນແຕ່ມີລາຄາທີ່ສູງ ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງເລືອກຊື້ນຳຮ້ານທີ່ມີການຮັບປະກັນ ທີ່ດີວ່າຈະສາມາດ
ຊົດເຊີຍໃນກໍລະນີມັນເກີດມີບັນຫາໄດ້ຫລືບ່ໍ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ Mainboard ຈະມີອາຍຸໃນການຮັບປະກັນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດ 3 ປີ.


ບົດສະຫລຸບ

ສະຫລຸບແລ້ວການເລືອກຊື້ Mainboard ກໍຖືເປັນຫົວໃຈຫຼັກທີ່ຈະບ່ົງບອກວ່າ ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຈະສາມາດຮອງຮັບ Hardware ປະເພດໃດໄດ້ແດ່ ແຕ່ການຊ້ື Mainboard ລາຄາແພງໆບໍ່ແມ່ນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄວຂ້ຶນໄດ້ ແຕ່ຢ່າງໃດຖ້າປາສະຈາກການ OverClock ເວົ້າໄດ້ງ່າຍໆກ່ຄື ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ OverClock ທ່ານກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຊ້ື Mainboard ລາຄາແພງໆມາໃຊ້ ພຽງແຕ່ຊື້ໂຕທ່ີສາມາດຮອງຮັບ Hardware ໄດ້ຕາມທ່ີທ່ານຕ້ອງການກໍພຽງພໍແລ້ວ.

ຫາກທ່ານເລືອກໄດ້ຄື 7 ຂໍ້ທ່ີໄດ້ກ່າວມານີ້ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະໄດ້ Mainboard ທີ່ຄຸ້ມກັບເງິນທ່ີທ່ານເສຍໄປຢ່າງແນ່ນອນ.

ຂຽນໂດຍ ໂກໂກ້-Co2