Computer.1jpg1 ໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄປໄດ້ຈັກ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຄວນພັກ 10-15
ນາທີໂດຍການຫຼັບຕາ, ຫຼຽວເບິ່ງຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າບໍລິຫານສາຍ
ຕາດ້ວຍການເຫຼືອກຕາເປັນວົງມົນ 5-6 ຮອບ, ໃຊ້ນີ້ວນາງແຕະ
ຫົວຕາແຕ່ລະຂ້າງແລ້ວບີບເປັນຈຸດໆ 1-2 ນາທີ.

2 ຕັ້ງຈໍຄອມພິວເຕີ ຫ່າງຈາກສາຍຕາປະມານ 50-60 ຊັງຕີແມັດ,
ລະດັບຕໍ່າກວ່າສາຍຕາເລັກນ້ອຍ ເພື່ອຫຼຸດການຕົກລວມເປັນຈຸດ
ຂອງແສງ, ສ່ວນຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງຄວນໃຫ້ປະມານ 3ເທົ່າ ຂອງແສງແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີຢູ່.


3 ຈັດທ່ານັ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: ເວລາພິມ ສອກ ແລະ ແປ້ນພິມຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ, ຂາສອງຂ້າງວາງລຽບກັບພື້ນ, ນັ່ງໂຕຊື່, ຢ່າເຮັດ ໃຫ້ຂໍ້ມືກົ່ງໂຄ້ງຜິດປົກກະຕິ.

4 ຄວນເຄື່ອນເໜັງຮ່າງກາຍເປັນໄລຍະໆເຊັ່ນ: ກຳມື ແລ້ວປ່ອຍມື, ນວດບ່າ, ຄໍ, ຢືດແຂນ ແລະ ລຸກຂຶ້ນຢືນເໜັງໂຕໄປມາເປັນໄລຍະໆ.
5 ໝັ່ນອານາໄມປັດຂີ້ຝຸ່ນ, ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຄອມພິມເຕີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດ.

(ຂໍຂອບໃຈ) ຂໍ້ມູນຈາກວາລະສານ 108 JOB.