150 ຖົ່ວງອກຖືວ່າເປັນປະເພດຜັກຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ດີເລີດ, ເປັນຜັກສົດ, ສະອາດຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ
ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ
ລາຄາຖືກ ແລະອຸດົມໄປດ້ວຍທາດບຳລຸງ ແລະວິຕາມິນສູງ.
ສ່ວນປະກອບຂອງຖົ່ວງອກໃນ
100g ຖົ່ວງອກປະກອບດ້ວຍ Protein ມີ 5,5g,
Glucose 
ມີ 5,3g, Cal ມີ 38g, ທາດ P ມີ 91mg, ທາດ Fe ມີ 1,4mg,
ທາດ Vitamin B1 ມີ 0,2mg, Vitamin B2 ມີ 0,13mg, Vitamin pp.
ມີ 0,75mg,Vitamin B6 ມີ 0,09mg, Vitamin C ມີ 10mg, ພິເສດແມ່ນມີ
Vitamin E ຫຼາຍ ປະມານ 15-25mg ແລະສະໜອງພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 44 calorie.


ວິທີເຮັດອາຫານ: ອາດຈະກິນດິບ
, ເຮັດຍຳສົ້ມ, ເຮັດຜັກກິນກັບເຝີ, ເຮັດດອງສົ້ມ, ເຮັດຂົ້ວ, ເຮັດແກງເກົາເຫລົາ
ແລະອື່ນໆ
ຄຸນສົມບັດ: ເປັນຢາເຢັນ
, ຂັບຖ່າຍທາດເບື່ອ, ຖ່າຍເບົາສະດວກ, ຕ້ານຫີວນໍ້າ, ຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນສະໜອງທາດ Pa
rotid  ແລະວິຕາມິນສູງ.

1. ໃນມໍ່ໆນີ້ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາພົບວ່າໃນຜູ້ຍິງຍ່ີປຸ່ນແລະຈີນມີອັດຕາການເປັນພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມຕໍ່າ
ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າກິນຖ່ົວງອກເປັນປະຈຳພ້ອມກັນນີ້ຖົ່ວງອກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຍິງຫຼຸດຜ່ອນການງຸດງິດວຸ່ນວາຍຈິດໃຈໃນໄລ
ຍະໄວທອງ (ໄລຍະຫມົດປະຈໍາເດືອນ).

2. ສຳລັບກຸ່ມຄົນທີ່ມີລູກຍາກ (ທັງຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ) ແລະຜູ້ຍິງທີ່ມັກລຸລູກ (ລູກບໍ່ຈັບມົດລູກ) ແຕ່ລະວັນຄວນແນະ
ນໍາກິນຖົ່ວງອກດິບແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ສາເຫດຂອງມັນກໍ່ ແມ່ນຍ້ອນຂາດ
Vitamin E ເຊິ່ງພາໃຫ້ກຳລັງທາງເພດຕໍ່າ
ແລະເກີດລູກຍາກ.

3. ໃນກໍລະນີຜູ້ຍິງແມ່ຢູ່ກຳເກີດລູກໃຫມ່ນໍ້ານົມບໍ່ພຽງພໍກໍ່ຄວນກິນຖົ່ວງອກດິບເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້ານົມແມ່ຫຼາຍຂຶ້ນ
ຍ້ອນຖົ່ວງອກມີທາດ Vitamin E ຫຼາຍ  ແລະມີທາດແຮ່ຈານຫຼາຍສະນັ້ນ.ຖ້າເຮົາກິນຖົ່ວງອກເປັນປະຈຳຍັງຊ່ວຍ
ຈຳກັດ
,ປ້ອງກັນ ແລະຢັບຢັ້ງຄວາມແກ່ຂອງຈຸລັງໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະມີອາຍຸຍືນນານຕື່ມ.

4. ນອກຈາກນີ້ຖົ່ວງອກຍັງເປັນຢາສະຫມຸນໄພຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ນຳມາເປັນຢາເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດເຊັ່ນ: ແກ້ທ້ອງອືດ
ທ້ອງຍຶ່ງຖ່າຍຫນັກຖ່າຍເບົາບໍ່ສະດວກ, ແກ້ໄອ,ສຽງແຫບແກ້ເບື່ອອາຫານເປັນພິດພິເສດແມ່ນສາມາດແກ້ເມົາເຫຼົ້າ
ໄດ້ໂດຍດື່ມນໍ້າດອງໝາກຖ່ົວງອກແລ້ວຈະຮູ້ສຶກສວ່າງເຫລົ້າທັນທີ.