26_20120315144453.

ທ່ານຈະເຊື່ອຫຼືບໍ່ວ່າ ການນັ່ງຂາໄຂ່ວຂາທີ່ຫຼາຍໆຄົນມັກເຮັດນັ້ນເປັນອັນຕະລາຍ
ຕໍ່ສຸຂະພາບເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.

ທ່ານັ່ງໄຂ່ວຂາ ເປັນທ່ານັ່ງທີ່ມັກປະຕິບັດທັງຍິງ ແລະຊາຍເພາະເປັນທ່າທີ່ເສີມບຸກ
ຄະລິກໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນໃນຫຼາຍໆໂອກາດແລະເປັນທ່ານັ່ງທີ່ສະບາຍທີ່ສຸດແຕ່ກໍ່ເປັນທ່າ
ນັ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີສຸດ ຕໍ່ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ.

ມີເວັບໄຊຕ່າງປະເທດຫຼາຍໆເວັບ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສ ແລະຖາມກັນຫຼາຍ ວ່າຈິງຫຼືບໍ່?”
ຊິ່ງກໍ່ຍ້ອນວ່າມັນມີຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງທ່ານັ່ງນີ້ຈຶ່ງມີການຕັ້ງຄໍາ
ຖາມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ລາຍງານຜົນການວິໃຈຂອງຄະນະແພດວ່າການນັ່ງໄຂ່ວຂາ ເປັນທ່ານັ່ງທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດເນື່ອງ
ຈາກວ່າເສັ້ນເລືອດໃຫ່ຍທີ່ກົກຂາທັງສອງຂ້າງຈະຖືກແຮງຂອງຂາທັງສອງເບື້ອງໜີບໄວ້ ເຮັດໃຫ້ເລືອດແລ່ນບໍ່ສະດວກ
ແລະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກເປັນພິເສດເພື່ອທີ່ຈະລໍາລຽງເລືອດໄປລຽ້ງສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ.

ການເຮັດວຽກໜັກຕະຫຼອດເວລາຂອງຮ່າງກາຍດົນໆໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຊຸດໂຊມ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ວິນຫົວ,
ໜ້າມືດເປັນບາງຄັ້ງຫຼັງຈາກທີ່ຢືນຂຶ້ນ ຫຼືບາງເທື່ອກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ຂາງທັງສອງຂ້າງບວມ.

ການນັ່ງດົນ ບໍ່ວ່ານັ່ງໃນທ່າໃດກໍ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນບໍ່ສະດວກຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ການນັ່ງໄຂ່ວຂາອັນຕະລາຍກ່ວາໝູ່.

ເພາະສະນັ້ນການປ້ອງກັນ ບໍ່ຄວນນັ່ງຢູ່ທີ່ນໍ້າໜັກໂຕຂອງເຮົາໄປຂ້າງໃດຂ້າງນຶ່ງຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼືອາດນັ່ງໄຂ່ວຂາກໍ່ຄວນສັບ
ປ່ຽນກັນເລື້ອຍໆເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ຂໍ້ມູນມາຈາກວາລະສານອັບເດດ