code

ສຳຫລັບມືໃຫມ່ອາດຈະມີຂໍ້ສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງມີໂຕປ່ຽນ ໃນການຂຽນໂປຣແກ​ຣມຕ່າງໆໂດຍຈະຂໍອະທິບາຍແບບຟັງກັນງ່າຍໆສຳຫລັບນັກ
ສຶກສາມືໃໝ່ ຕົວຢ່າງ: ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກ ຂຽນໂປຣແກຣມໃດນຶ່ງຂຶ້ນມາແນ່ນອນວ່າໂປຣແກ​ຣມນັ້ນໆຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຊະນິດທີ່ເປັນໂຕເລກ
ຫຼື ອັກສອນ ຕ່າງໆຢ່າງແນ່ນອນ, ແລ້ວຜູ່ໃຊ້ຈະເຮັດຈັ່ງໃດເພື່ອໃຫ້ໂປຣແກຣມຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ,
ໂດຍກະຕ້ອງໄດ້ອາໄສໂຕປ່ຽນນິລະທີ່ຊ່ວຍໃນການສື່ສານລະຫວ່າງໂປຣແກຣມ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ໂປຣແກມດັ່ງຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້:

• ແຖວທີ 4 ໂຕປ່ຽນ a ຊະນິດທີ່ເປັນເລກຈໍານວນເຕັມ
• ແຖວທີ່ 5 ໂຕປ່ຽນ b ຊະນິດທີ່ເປັນໂຕອັກສອນ
• ແຖວທີ່ 6 ໂຕປ່ຽນ c ຊະນິດໂຕເລກທີ່ມີຈຸດທົດສະນິຍົມ
• ແຖວທີ່ 7 ໂຕປ່ຽນ d ຊະນິດໂຕເລກທີ່ມີຈຸດທົດສະນິຍົມແບບຍາວ
• ແຖວທີ່ 8 ກຳນົດໃຫ້ ໂຕປ່ຽນ a=10
• ແຖວທີ່ 9 ກຳນົດໃຫ້ ໂຕປ່ຽນ b=’B’
• ແຖວທີ່ 10 ກຳນົດໃຫ້ ໂຕປ່ຽນ c=1.123456789456
• ແຖວທີ່ 11 ກຳນົດໃຫ້ ໂຕປ່ຽນ d=2.123456789456
• ແຖວທີ່ 12 ເກັບໂຕປ່ຽນ a, b, c, d ສະແດງອອກທາງຈໍພາບ

ຜົນການຣັນ

CUsersOs1Documents001 to pae.exe