C++ Basic Calculator

ສະບາຍດີມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເອງຈະມາອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຂຽນໂປຣແກຣມການຄິດໄລ່ເລກ, ໂດຍໃຫ້ທ່ານຜູ້ໃຊ້ນັ້ນສາມາດ
ເລືອກເຮັດໄດ້ວ່າຈະຕ້ອງການໃຫ້ໂປຣແກຣມຄິດໄລ່ເຮັດ + – × ÷, ຂັ້ນຕອນຂອງການນຳໃຊ້ນັ້ນພຽງແຕ່ໃຫ້ທ່ານປ້ອນຄ່າ (+) ຫຼື (-) ຫຼື (*) ຫຼື (/) ຕາມດ້ວຍໂຕເລກທີ່ຕ້ອງການປ້ອນໃສ່ ຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້:

#include<stdio.h>
int main(){
int A,B,X;
char open;
printf("Choose operator")
scanf("%c",&open);
if(open=='+'){
printf("Input A:");
scanf("%d",&A);
printf("input B:");
scanf("%d",&B);
X=A+B;
printf("product is %d ",X);
}else if(open=='-'){
printf("Input A:");
scanf("%d",&A);
printf("input B:");
scanf("%d",&B);
X=A-B;
printf("product is %d ",X);
}else if(open=='*'){
printf("Input A:");
scanf("%d",&A);
printf("input B:");
scanf("%d",&B);
X=A*B;
printf("product is %d ",X);
}else if(open=='/'){
printf("Input A:");
scanf("%d",&A);
printf("input B:");
scanf("%d",&B);
X=A/B;
printf("product is %d ",X);
}
}

ແຖວທີ 4 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ choose operator
ແຖວທີ 5 ຮັບຄ່າ ໂຕອັກສອນ open
ແຖວທີ 6 if ( ເງື່ອນໄຂ open ==’+’)
ແຖວທີ 7 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ A:
ແຖວທີ 8 ຮັບຄ່າ A
ແຖວທີ 9 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ B:
ແຖວທີ 10 ຮັບຄ່າ B
ແຖວທີ 11 X=A+B
ແຖວທີ 12 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ product is %d
ແຖວທີ 13 else if (ກວດສອບເງື່ອນໄຂ )
ແຖວທີ 14 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ A:
ແຖວທີ 15 ຮັບຄ່າ A
ແຖວທີ 16 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ B:
ແຖວທີ 17 ຮັບຄ່າ B
ແຖວທີ 18 X=A-B
ແຖວທີ 19 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ product is %d
ແຖວທີ 20 (ກວດສອບເງື່ອນໄຂ )
ແຖວທີ 21 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ A:
ແຖວທີ 22 ຮັບຄ່າ A
ແຖວທີ 23 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ B:
ແຖວທີ 24 ຮັບຄ່າ B
ແຖວທີ 25 X=A*B
ແຖວທີ 26 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ product is %d
ແຖວທີ 27 (ກວດສອບເງື່ອນໄຂ)
ແຖວທີ 28 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ A:
ແຖວທີ 29 ຮັບຄ່າ A
ແຖວທີ 30 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ B:
ແຖວທີ 31 ຮັບຄ່າ B
ແຖວທີ 32 X=A/B
ແຖວທີ 33 ສະແດງຂໍ້ຄວາມ product is %d

ຜົນການຣັນ

CUsersOs1Desktopcore ALL DESK topcore C +++002.exe_3