CompIT1

ຫລາຍຄົນ​ເມື່ອ​ໄດ້​ຍິນ​ກ່ຽວ​ກັ​ບ​ວຽກ IT ກໍຄິດເຖິງຊ່າງແປງຄອມ, ລົງ Windows, ແປງເຄື່ອງພິມເອກະສານ ຫລືຂາຍຄອມພິວເຕີແມ່ນບໍ່ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາຍວຽກທາງດ້ານ IT ນັ້ນສາມາດແຕກຂະແຫນງໄປເປັນໄດ້ຫລາຍອາຊີບ ຂຶ້ນກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມຖະນັດຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ໃນການເຮັດວຽກກໍຈະມີການກ່ຽວພັນກັນຢູ່ ເຮົາລອງມາເບິ່ງວ່າອາຊີບໄອທີ ມີຫຍັງແນ່?

1. ສາຍຜູ່ບໍລິຫານໄອທີ (IT Management)

IT-mgmt_xs-300x300

ສາຍຜູ່ບໍລິຫານສາລະສົນເທດຂອງອົງກອນ (IT Management) ຈະຕ້ອງເປັນຜູ່ມີປະສົບການທາງດ້ານສາຍວຽກບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 5 ປີຖ້າເປັນອົງກອນຂະຫນາດນ້ອຍ-ກາງຕຳແຫນ່ງສູງສຸດ ຈະເປັນ IT/MIS Manager ແຕ່ຖ້າເປັນອົງກອນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຕຳແຫນ່ງລະດັບສູງທີ່ຄວບຄຸມດູແລທາງດ້ານໄອທີຈະໃຊ້ໂຕ C ນຳຫນ້າເຊັ່ນ: CIO (Chief Information Officer), CTO (Chief  Technology Officer) ເຊິ່ງກໍແລ້ວແຕ່ລະບໍລິສັດ ວ່າຈະເນັ້ນ ທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫລືເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍຜູ່ບໍລິຫານໄອທີ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຫລາຍໆດ້ານ ມີປະສົບການສູງ ສາມາດນຳເອົາໄອທີມາປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະຍັງຕ້ອງແກ້ໄຂປັນຫາສະເພາະຫນ້າໄດ້ນຳ

ໄດ້ແກ່ :

– CEO (Chief Executive Officer) = ເນັ້ນທຸກດ້ານ

– CIO (Chief Information Officer) = ເນັ້ນດ້ານລະບົບຂໍ້ມູນ

– CTO (Chief Technology Officer) = ເນັ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

– CFO (Chief Finance Officer) = ເນັ້ນດ້ານການເງິນ

– COO (Chief Operation Officer) = ເນັ້ນດ້ານປະຕິບັດການ ຫລືດຳເນີນການ

– CMO (Chief Marketing Officer) = ເນັ້ນດ້ານການຂາຍ

– General Manager = ຜູ່ຈັດການທົ່ວໄປ

– IT Manager = ຜູ່ຈັດການດ້ານໄອທີ

– IT Division Manager

– IT Sales Manager

– IT System Division Manager

– Business Development Manager

– IT Specialist

– MIS Supervisor

– ICT Manager

– Assistant IT Manager

2. ອາຊີບນັກຂຽນໂປຣແກຣມ (Programmer Jobs)

programmer

ສຳຫລັບອາຊີບນັກຂຽນໂປຣແກຣມ ຫລືໂປຣແກຣມເມີ ສ່ວນຫລາຍຈະຈົບຈາກສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science), ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information Technology) ຫລື ວິສະວະກຳຊອບແວ (Software Engineering) ອາຊີບນັກຂຽນໂປຣແກຣມຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພາສາຄອມພິວເຕີ ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມຂຶ້ນມາ ວຽກສາຍການຂຽນໂປຣແກຣມນີ້ຍັງແຍກອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື:

2.1  ໂປຣແກຣມແບບ Offline (ນິຍົມໃນອາດີດ)

– ພາສາທີ່ເນັ້ນໃຊ້ໃນການພັດທະນາເຊັ່ນ: C, C++, VB, Delphi, JAVA, Cobol

–  ຖານຂໍ້ມູນທີ່ນິຍົມໃຊ້ ເຊັ່ນ: MS Access, MS SQL Server, Oracle, Sybase, DB2

2.2  ໂປຣແກຣມແບບ Online (ນິຍົມໃນປະຈຸບັນ) ເນັ້ນໃຊ້ງານຜ່ານໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບເຊັ່ນ: IE, Firefox, Opera, Chrome

– ພາສາທີ່ນິຍົມ PHP, ASP, ASP.NET, JSP, PERL, PYTHON, RUBY

– ຖານຂໍ້ມູນທີ່ນິຍົມໃຊ້  MySQL, PostgreSQL, MS Access, MS SQL Server

– ໂປຣແກຣມ web server ເຊັ່ນ : Apache, IIS, Tomcat

ຕົວຢ່າງ ອາຊີບສາຍຂຽນໂປຣແກຣມ :

– Programmer

– Senior Programmer

– Application Developer

– Application Developer (JAVA) ເນັ້ນພາສາ Java ໃນການພັດທະນາ

– Senior Java Developer ເນັ້ນພາສາ Java  ໃນການພັດທະນາ

– Senior Test Engineer

– E-Commerce Developer

– Game Programmer

– Application Engineer

– VB Developer

– Senior Java Programmer

– PHP Programmer ເນັ້ນພາສາ PHP

– .Net Programmer (C#, VBT.NET)

– Java Programmer

– Software Tester

– Ajax Programmer

– Software Engineer

– J2EE Programmer

– iphone Application Developer

– Android Application Developer ເນັ້ນໃຊ້ງານເທິງ Android

– IT Development Specialist

– Project Manager

3. ສາຍອາຊີບດ້ານຜູ່ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Network Admin Jobs)

200298990-001

ຜູ່ດູແລລະບົບເຂືອຂ່າຍ (ມັກເອີ້ນວ່າ Admin) ຈະເປັນຜູ່ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງອົງກອນແບ່ງໄດ້ 3 ສາຍຍ່ອຍ ຕາມຊະນິດຂອງລະບົບປະຕິບັດການທີ່ໃຊ້ ດັ່ງນີ້:

3.1 ຜູ່ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງອົງກອນຂະຫນາດໃຫຍ່ ລະບົບປະຕິບັດການຈະໃຊ້ເປັນ

– UNIX ເຊັ່ນ: IBM AIX, Sun Solaris

2.2 ຜູ່ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງອົງກອນຂະຫນາດກາງ ລະບົບປະຕິບັດການຈະໃຊ້ເປັນ

– Windows Server (2003, 2008)

– Linux Server ເຊັ່ນ: RedHat, Slackware, SuSE, Debiun, Ubuntu, CentOS

– BSD Server ເຊັ່ນ: FreeBSD, OpenBSD, NetBSD

3.3 ຜູ່ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງອົງກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ລະບົບປະຕິບັດການຈະໃຊ້ເປັນ

– Windows Server (2003, 2008)

– Linux Server ເຊັ່ນ: RedHat, Ubuntu, CentOS

– BSD Server ເຊັ່ນ: FreeBSD

ສຳຫລັບວຽກສາຍເຄືອຂ່າຍ (Network) ກໍມີຫລາຍຕຳແຫນ່ງເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນ:

– System Engineer = ວິສະວະກອນລະບົບ

– System Administrator = ຜູ່ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍ

– Network Engineer = ວິສະວະກອນເຄືອຂ່າຍ

– Network Administrator

– IT Administrator

– IT System Admin

– IT Security

– Network Security

– Internet Security Manager

– IT Network Infrastructure

– Network Operation = ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປະຕິບັດການ ແລະດູແລເຄືອຂ່າຍ

– Lotus Notes/Domino Admin

– Internet Security Systems Engineer

– Linux Administrator

4. ອາຊີບດ້ານວິເຄາະ ແລະອອກແບບລະບົບ (System Analyst Jobs)

easy-server-manageability-in-oracle-data-base-administrator

ນັກວິເຄາະລະບົບຈະເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການວິເຄາະ ແລະອອກແບບລະບົບ ແລ້ວຈຶ່ງສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ໂປຣແກຣມເມີເປັນຄົນຂຽນໂປຣແກຣມ ສຳຫລັບອາຊີບນີ້ຖ້າຜ່ານວຽກສາຍໂປຣແກຣມເມີ ມາກ່ອນຈະດີຫລາຍ

ຕົວຢ່າງ ອາຊີບດ້ານວິເຄາະ ແລະອອກແບບລະບົບ

– Systems Analyst

– Business Analyst

– Senior System Analyst

– System Analyst AS/400

– System Analyst (RPG,AS400/IBM)

5. ອາຊີບດ້ານເວັບໄຊ (Website)

photodune-2360866-web-designer-m-1024x762

ສາຍອາຊີບດ້ານນີ້ປະຈຸບັນເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍ ຍ້ອນວ່າຄົນນິຍົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ອາຊີບດ້ານເວັບໄຊກໍຈະມີ

– Web Programmer / Web Developer ມີຫນ້າທີ່ໃນການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ

– Web Designer ມີຫນ້າທີ່ໃນການອອກແບບເວັບໄຊໃຫ້ສວຍງາມ

– Web Content ເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການດູແລຂໍ້ມູນກ່ອນນຳລົງເວັບໄຊ

– Web Marketing ມີຫນ້າທີ່ເຮັດການຕະຫລາດ ສ້າງລາຍໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊມີມູນຄ່າຂຶ້ນມາ

– Web Master / Web Manager ເຮັດຫນ້າທີ່ດູແລຄວບຄຸມເວັບໄຊ

– E-Commerce Developer ເຮັດຫນ້າທີ່ພັດທະນາລະບົບຮ້ານຄ້າ

– Creative Web Designer

– Senior Web Designer

– Flash Programmer ເນັ້ນພັດທະນາ application ດ້ວຍ Action Script

6. ອາຊີບດ້ານຄອມພິວເຕີກຣາຟຟິກ (Computer Graphic Jobs)

Graphic-Designer1-1024x716

ຜູ່ທີ່ຈະເຮັດວຽກດ້ານນີ້ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມຕົບແຕ່ງຕ່າງໆໄດ້ດີ

ຕົວຢ່າງອາຊີບດ້ານນີ້ ເຊັ່ນ:

– Graphic Designer

– Computer Graphic

– Graphic Arts Designer

 7. ອາຊີບທາງດ້ານຖານຂໍ້ມູນ (Database Jobs)

images (1)
 ຕົວຢ່າງ ອາຊີບສາຍຖານຂໍ້ມູນ ເຊັນ:

– Database Administrator (DBA) ຜູ່ດູແລລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

– PL/SQL Developer

– Lotus System Analyst

– Database Architect

– Oracle Database Administrator (DBA)

– Data Warehouse Specialist

– Oracle Programmer

– Data Warehouse Developer

– Oracle Forms Developer

– DB2 Database Administrator

– Lotus Notes Developer

– MySQL Engineer

– MySQL DBA

8. ອາຊີບສາຍອອກແບບ/ຂຽນແບບດ້ວຍຄອມພິວເຕີ/ວຽກສາມມິຕິ/Animation 

INSIDE-OUT-13-1024x576

ຕົວຢ່າງ ອາຊີບສາຍອອກແບບ/ຂຽນແບບດ້ວຍຄອມພິວເຕີ ເຊັ່ນ:

– Draftsman

– 3D Product Design Officer

– Interactive Media Editor

– Creative

– 3D Modeling

– 3D Character Animator

– 3D Visualizer

– Computer Animation

9. ອາຊີບຜູ່ຊ່ວຍທາງດ້ານໄອທີ (IT Support Jobs)

IT-Support

ເຮັດຫນ້າທີ່ຊ່ວຍເຫລືອສະຫນັບສະຫນຸນ ແລະມີຄວາມຮູ້ເຕັກນິກທາງດ້ານ Hardware ແລະການນຳໃຊ້  Program ເປັນຢ່າງດີ ເຊັ່ນ:

– IT Support

– IT Support Officer

– Technical Support Engineer

– Technician Support

– Maintenance Engineer

– Technical Services Engineer

– Helpdesk Supervisor

– IT Help Desk

– Customer Support

– IT Maintenance

10. ອາຊີບສາຍຜູ່ສອນຫລັກສູດໄອທີ/ຝຶກອົບຮົມໄອທີ (IT Training)

AB8658E7-F2B8-6712-4ADD71A18CBA1CD7

ຕົວຢ່າງ ອາຊີບສາຍຜູ່ສອນຫລັກສູດໄອທີ

– Computer Teacher (ອາຈານສອນຄອມພິວເຕີ)

– IT Trainner (ວິທະຍາກອນອົບຮົມ/ບັນຍາຍດ້ານໄອທີ)

– Instructor (ຜູ່ສອນຫລັກສູດຄອມພິວເຕີ)

11. ອາຊີບທີ່ປຶກສາດ້ານໄອທີ (IT Consultant Jobs)

IT-Consulting-Diagram

ຕົວຢ່າງ ອາຊີບທີ່ປຶກສາດ້ານໄອທີ ເຊັ່ນ:

– IT Consultant

– Business Intelligence Consultant

– ERP Consultant

– Datawarehousing Consultant

– CRM Consultant

12. ອາຊີບຂາຍອຸປະກອນໄອທີ (IT Sales Jobs)

samsung-experience-shop-best-buy

ຕົວຢ່າງ  ອາຊີບຂາຍອຸປະກອນໄອທີ ເຊັ່ນ:

– IT Sales

– Sales Executive

– Senior Sales Executive

– Product Specialist

– Product Manager

– Sales Engineer (IT)

– Sales Engineer (Solution)

– Sales Supervisor

– Pre-sales Consultant

– Sales Representative

– Project Sales

– Pre-sales Engineer

ແລະອີກຫລາຍໆອາຊີບທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄອທີ, ຫາກຜູ່ອ່ານທ່ານໃດຫາກຮຽນມາທາງດ້ານໄອທີ ຫລືຢາກເຮັດວຽກທາງດ້ານນີ້ກໍໃຫ້ຖາມຕົວເອງເບິ່ງວ່າມັກອາຊີບໃດ ຫລືຖະນັດອັນໃດເພື່ອຈະໄດ້ວາງແຜນ​ໃນອະ​ນາ​ຄົດກ່ຽວກັບ​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.