lightning-ulocal-jpg-1024x682 - Copyໄລຍະນີ້ເລີ່ມເຂົາສູລະດູຝົນແລັວ ເຊິ່ງຂໍ້ດີຂອງໜ້າຝົນກໍ່ຄື ອາກາດຈະເລີມເຢັນ, ພໍໃຫ້ຄາຍຮ້ອນ ຈາກຕອນ ໜ້າຮ້ອນມາໄດ້ອີກຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງ, ປະຢັດຄ່າແອ, ນອນກໍບໍ່ຮ້ອນ ແຕ່ທຸກຢ່າງມີບວກກໍ່ຕ້ອງມີລົບເພາະວ່າເວ ລາຝົນຕົກນອຈາກຈະເດີນທາງໄປໃສບໍ່ສະດວກແລັວ ບາງເທື່ອມີພາຍຸ,  ຝົນຕົກລົມພັດແຮງອາດເກີດບັນ ຫາຈາກໄຟຟ້າ ຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນບ້ານອີກ .

 

 

 

ມື້ນີ້ທາງທີມງານຂອງພວກເຮົາມີທຣິກທີໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບວິທີການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຊ່ວງໜ້າຝົນມາແນະນຳໃຫ້ ໄດ້ນຳໄປນຳໃຊ້ ຫຼືບໍກາເອົາໄປ ບອກຕໍ່ໆກັນໄດ້ ໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພໃນຊ່ວງລະດູຝົນແບບນີ້ ເວົ້າແລັວກໍໄປເບິ່ງກັນເລີຍ.
1. ອາຄານສູງຕ້ອງຕິດຕັ້ງສາຍລໍ້ຟ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ເຮັດໃຫອຸປະກອນໄຟຟ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

clip_image002_0003 - Copy

 

ໃຜທີ່ຢູ່ໃນອາຄານສູງຄວນລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຊ່ວງໜ້າຝົນນີ້ເປັນພິເສດ ເພາະຖ້າເຮົາຢູ່ສູງເທົ່າໃດໂອກາດທີ່ກະແສໄຟຈາກທ້ອງ ຟ້າຈະສົ່ງມາຕຶກກໍຈະຍິ່ງມີສູງ ອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ອຸປະກຶນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນບ້ານເກີດເສຍຫາຍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນມີການຕິດຕັ້ງສາຍລໍ້ຟ້າ ໄວເພື່ອປ້ອງກັນບັັນຫາຈຸດນີ້.
2. ເມື່ອມີພາຍຸລົມແຮງ ຢ່າໄປຢູ່ໃກ້ຕົນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ເພາະອາດລົມທັບເສົາໄຟຟ້າ ອາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າໄດ້.
ເວລາຢູ່ນອນບ້ານໃນຂະນະທີມີຝົນຕົກແຮງ ເຮົາຄວນລະວັງ ບໍ່ຄວນໄປຢູ່ໃກ້ກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີເສົາໄຟຟ້າຢູ່ໃກ້ ເພາະພາຍຸອາດພັດຕົ້ນໄມ້ຫັກ ແລັວມາທັບເຮົາເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດໄດ້ ສະນັ້ນຄວນໄປຊອກຕຶກອາຄານທີ່ປອດໄພ ຫຼືບ່ອນອື່ນໆ ລົບຝົນດີກວ່າ.

3. ຫາກພົບເຫັນສ່ຍໄຟຟ້າຂາດ ຫ້າມເຂົ້າໄປໃກ້ຫຼື ຈັບບາຍ ໃຫ້ໄປບອກເຈົ້າໜ້າທີ່ີມາກວດສອບ.

3 - Copy

 

ຫາກພົບເຫັນສາຍໄຟຟ້າຂາດຕົກຢູ່ພື້ນ ບໍ່ຄວນສະແດງໂຕເປັນພະເອກ ຫຼືນາງເອກ ໄປຈັບອອກຈາກທາງຍ່າງ ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ ເປັນອັນຕະລາຍຮອດຊີວິດໄດ້ ຄວນໃຫ້ຜູ່ທີມີຄວາມຊຳນານເປັນມືອາຊີບຄື ເຈົ້າໜ້າທີ່ການໄຟຟ້າເປັນຜູ້ມາກວດສອບ ແລະຈັດການດີກວ່າ.
4.ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກຊະນິດ ແລະບໍ່ຄວນໃສ່ເຄື່ອງປະດັບໂລຫະ ໃນຂະນະທີຟ້າເຫຼືອມຟ້າຮ້ອງ.

Phone records data

 

ຂະນະຢູ່ນອນອາຄານ ທີ່ຝົນຟ້າຄະນອງ ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງໄຟຟ້າໃດໆ ເຖິງຈະເປັນສະມາດ໌ໂຟນທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານກັນນ້ຳ IP67 ກໍ່ຕາມ (ເພາະມັນກັນນ້ຳ ບໍ່ໄດ້ກັນຟ້າຜ່າ) ລວມໄປຮອດເຄື່ອງປະດັບໂລຫະ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຖືກຟ້າຜ່າໄດ້.
5. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຕັດຕົ້ນໄມ້ຫຼືກິ່ງໄມ້ທີ່ກີດຂວາງແນວເສົາໄຟຟ້າ.

5 - Copy

 

ເຖິງຕົ້ນໄມ້ຂ້າງບ້ານຈະຊ່ວຍລົດຄວາມຮ້ອນ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນເຢັນໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກຕົ້ນໄມ້ນັ້ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈົນເກີນຄວາມຄວບຄຸມແລັວ ກໍ່ຄວນ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາຈັດການຕັດງ່າໄມ້ ທີ່ໄປເກາະກ່ຽວກັບສາຍໄຟຟ້າ ເພາະຖ້າເກີດມີພາຍຸຝົນພັດກົກໄມ້ຫັກ ແລັວໄປກ່ຽວກັບສາຍໄຟຈົນຂະໜາດ ເຮົາແລະຄຄົນອ້ອມຂ້າງເກີດອັນຕະລາຍຂື້ນໄດ້.

6.ກວດສອບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ທາງນອກເຮືອນເຊັ່ນ: ກະຫຼິ່ງ, ໂຄມໄຟ, ຢ່າໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າເຊິ່ງຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ.

6 - Copy

 

ໝັ່ນກວດສອບອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ນອກບ້ານເຊັ່ນ: ກະຫຼິ່ງ, ໂຄມໄຟ ເປັນຕົ້ນ ວ່າຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ ເບິ່ງວ່າມີນ້ຳເຂົ້າຫຼືບໍ ເພາະອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໄດ້ ລວມໄປຮອດບາງທີມີຖ້າວ່າມີຄົນບໍ່ຮູ້ມາກົດກະຫຼິ່ງຂະນະທີມີນ້ຳຄ້າງຢູ່ ອາດຈະເກີດ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ່ທີ່ກົດກະຫຼິ່ງກໍໄດ້.
7. ຢ້າຍເຄື່ອງໄຟຟ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກບໍລິເວນທີ່ນໍ້າຖ້ວມ.
ຖ້າຫາກບ້ານມີພື້ນຕ່ຳກ່ວາຫົນທາງ ຫຼືມີນ້ຳຖວມຕະຫຼອດ ເມຶ່ອຝົນຕົກຫຼາບ ຄວນກຽມຍົກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ວາງຢູ່ພື້ນຂື້ນບ່ອນສູງໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເສຍຫາຍ ແລະການເກິີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ.

 8. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍນອກອາຄານ ຕ້ອງເປັນສະນິດທີ່ປ້ອງກັນນ້ຳເຂົ້າໄດ້ ພ້ອມຕິດຕັ້ງລະບົບສາຍດິນ ແລະວົງຈອນໄຟຟ້າຕ້ອງແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງຕັດໄຟ.

8 - Copy

ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍນອກອາຄານ ຄວນເລືອກຊະນິດທີ່ປ້ອງກັນນ້ຳຮົ່ວຊືມໄດ້ ລວມໄປຮອດການຕິດຕັ້ງສາຍດິນ ແລະເຄື່ອງຕັດໄຟຮົ່ວໄວອີກ ເພາະອູປະກອນພວກນີ້ມີໂອກາດສູງທີ່ນ້ຳຈະເຂົາໄດ້ງ່າຍ ແລະອາດເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໄດ້.

ນີ້ເປັນວິທີງ່າຍໆ 8 ວິທີ ທີຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປອດໄພຈາກການໃຊ້ໃນລະດູຝົນແບບນີ້

ທີ່ມາ www.tech.mthai.com