ergonomics_matters ວິທີນັ່ງໃຊ້ງານ ຄອມພິວເຕີຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພ້ອມວີດີໂອປະກອບ  ພວກເຮົາທູກຄົນຕ່າງກໍນັ່ງໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີ ກັນຢູ່ທຸກມື້ ແຕ່ຮູ້ກັນບໍວ່າ ທ່ານັ່ງໃຊ້ງານຂອງເຮົານັ້ນຖືກຕ້ອງແລັວຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າ ຫຼ້າສຸດໜ່ວຍງານ  American Osteopathic Association (AOA) ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ພະນັກງານຫ້ອງການຫຼາຍກ່ວາ 70% ນັ້ນໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນ ແຕ່ລະມື້ຫຼາຍກ່ວາ 5ຊົ່ວໂມງ ຫຼືຫຼາຍກ່ວານັ້ນໃນການທີ່ຈະຕ້ອງນັ່ງເຮັດວຽກ ກັບໂຕະທຸກໆມື້ ແລະການເຮັດແບບນີ້ ກໍແນ່ນອນວ່າຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຕາມມາ.

 

 

ergonomics_matters

 

ໂດຍສະເພາະສາເຫດການປວດເມື່ອຍຕາມກາມຊີ້ນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ແລະຈະຍິ່ງເປັນຫຼາຍຂື້ນອີກດ້ວຍ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານັ່ງໃນການເຮັດວຽກນັ້ນບໍ່ເໝາະສົມ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງມາເບິ່ງຄຳແນະນຳທີ່ເໝາະສົມ ຈາກຜູ່ຊ່ຽວຊານກັນດີກ່ວາ ວ່າຄວນຈະນັ່ງແບບໃດ ຫຼືຈັດອຸປະກອນເຄື່ອງມືຕ່າງໆແບບໃດ ເພື່ອລົດຫຼືປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.
1. ເຮົາຈະຕ້ອງນັ່ງໃຫ້ຫຼັງຊື່ ແລະບໍ່ເນີ້ງຕົວໄປທາງໜ້າເພື່ອເບິ່ງໜ້າຈໍ ເພື່ອ ຫຼຸດອາການເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຊ່ວງຫຼັງຂອງເຮົາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ການຫາຍໃຈສະດວກໂລ່ງຫຼາຍຂື້ນ.

Ergonomics

 

2. ວາງຕີນໃຫ້ຊື່ໄປກັບພື້ນ ທັງ 2 ເບື້ອງ ເພາະເມື່ອຕີນເຮົາຢູ່ລັກສະນະລວງດຽວກັບພື້ນແລັວ ມັນກໍ່ຈະຊ່ວຍຈັດທ່າທາງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າຫາກວ່ານັ່ງໄຂວຂ້າງ ຫຼືວາງແຕ່ຂາດຽວກໍຈະສົ່ງຜົນໃນເລື່ອງຄວາມດັນ ທີ່ສົ່ງລົງໄປທີ່ຊ່ວງຂາລຸ່ມຫົວເຂົາລົງໄປ ແລະກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດບໍ່ຄ່ອຍຈະສະດວກ.
3. ສຳລັບຕຳແໜ່ງໃນການເບິ່ງຂອງຕານັ້ນ ກໍ່ຈະຕ້ອງປັບລະດັບໜ້າຈໍໃຫ້ຢູ່ຊື່ໜ້າຂອງເຮົາພໍດີ ໃຫ້ສາຍຕາເບິ່ງຊື່ໄປທາງໜ້າ ບໍເງີຍຂື້ນ ຫຼືກົມລົງຈະຊ່ວຍລົດອາການເຄັ່ງ ຫຼືເມື່ອຍ ໃນບໍລິເວນກ້າມຊີ້ນຊ່ວງຄໍໄດ້.


4. ສຳລັບແຂນຊ່ວງທີໃຊ້ງານພິມ Key borad ນັ້ນ ກໍໃຫ້ເກັບຕຳແໜ່ງແຂນສອກໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວຄີງ ເພື່ຶອຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍທີ່ ບ່າໄຫຼ່ ກັບແຂນ ລົດອາການກ້າມແຂນເຄັ່ງໄດ້ ແລະເມື່ອຍຈາກການໃຊ້ງານໄດ້.
5. ສ່ວນທີ່ຂໍ້ມືນັ້ນກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ບິດ, ງໍມືຂື້ນ ຫຼືກົດຕ່ຳຈົນເກີນໄປ ເວລາທີ່ເຮົາພີມຫຼືໃຊ້ງານ Key borad ເຊິ່ງກໍ່ຈະບໍ່ມີຜົນໃຫ້ເກີດອາການເຄັ່ງ ຫຼືເມື່ອຍຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະຈະເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກ Carpal Tunnel Syndrom ຂື້ນມາອີກ.
ທີ່ມາ: www.tphattara.com