1001130_173068756205247_1343363397_n

ສິ່ງປະດິດຊະນິດນີ້ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າພາສາລາວຈະເອີ້ນຫຍັງດີ ແຕ່ເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນຄົງໄດ້ເຄີຍໃຊ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນນຳກະ
ເປົ໋າ
,ເສື້ອຜ້າ, ເກີບ ແລະອື່ນໆ

ເລື່ອງຂອງເລື່ອງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ George De Mestral
ໄດ້ພາຫມາໄປຍ່າງຫລິ້ນໃນປ່າ ແລະພົບວ່າມີຫມາກຫຍ້າ
(
Cocklebur) ຕິດຕາມໂຕ ແລະຫມາຂອງລາວເປັນ
ຈຳນວນຫລາຍ ລາວຈຶ່ງເກີດຄວາມສົງໄສ ແລະນຳມາ
ສ່ອງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ ແລະເຫັນວ່າຫນາມຂອງຫມາກ
ຫຍ້າເຫລົ່ານີ້ ເປັນຫ່ວງຄືຂໍເກາະຈຳນວນຫລາຍໆອັນ ລາວຈຶ່ງສົນໃຈ ແລະນຳມາທົດລອງສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍ
ຜ້າ ຈົນສຳເລັດແລະຈົດລິຂະສິດໃນຊື່ “
Velcro”

ປັດຈຸບັນ Velcro ຖືກໃຊ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍບໍ່ຕ້ອງມາງົມຮູດຊິບ ຕິດກະດຸມ
ຫລືມັດເຊືອກເກີບອີກ.