images

ດັ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າອາຫານປະເພດປີ້ງທີ່ຫຼາຍຄົນ
ມັກອາດຈະບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບປານໃດ ເພາະວ່າ
ການເຮັດໃຫ້ອານສຸກໂດຍໃຊ້ຄວາມຮ້ອນສູງໂດຍ
ການປີ້ງ, ຢ້າງ, ທອດ ນັ້ນຈະມີສານທີ່ກໍ່ມະເຮັງ
(
heterocyclic(HCAS)And polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHS). ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການ
ປ້ອງກັນຄວນປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໃປນີ້ິ.ກິນຜັກປະເພດຜັກກາດຕື່ມເຊັ່ນ
: ບຣອກໂຄລີ, ກະລໍ່າປີ ເພາະຜັກປະເພດນີ້ຈະອຸດົມໄປດ້ວຍ
sulforaphane ທີ່ຈະເປັນການຊ່ວຍປ້ອງກັນການຖືກທໍາລາຍຂອງ DNA. ເຄີຍມີການວິໃຈ
ລະບຸກໃວ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ກິນກະລໍ່າຂາວວັນລະປະມານ 2 ຖ້ວຍເຄິ່ງທຸກວັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມ
ເສຍຫາຍຂອງ
DNA ໃນຮ່າງກາຍໄດ້.
ຈຸ່ມຊີ້ນດ້ວຍນໍ້າຊ໋ອດຂະນະທີ່ຢ້າງ ຫຼືປີ້ງ ເປັນອີກວິທີນຶ່ງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານຂອງສານກໍ່ມະ
ເຮັງໄດ້ ແລະຍັງຊ່ວຍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະອີກ.
ປ່ຽນຈາກຊີ້ນມາເປັນປາ ແລະອາຫານທະເລຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສານມະເຮັງນ້ອຍກ່ວາຊີ້ນສັດ
ເພາະມີກົດອາມິໂນໜ້ອຍກ່ວາ ແລະໃຊ້ເວລາໃນການປີ້ງໜ້ອຍກ່ວາ. 
ຫຼຸດໄຂມັນລົງ:ຖ້າຫາກ
ທ່ານມັກຊີນຫຼາຍກ່ວາປາຄວນລອກໄຂມັນອອກກ່ອນຈຶ່ງນໍາໄປເອືອບ ແລະປີ້ງ.ຖ້າຊີ້ນໄກກໍ່
ຄວນລອກໜັງອອກເພາະວ່າໜັງໄກ່ ຫຼືນໍ້າມັນຈາກຊີ້ນຈະເຮັດໃຫ້ໄຟລຸກໄໝ້ ຊຶ່ງເປັນຕົວ
ການຂອງມະເຮັງເຕົ້ານົມ.
ຈຸ່ມແປ້ງການນໍາຊີ້ນໄປໝັກກັບສະໝຸນໄພ ຫຼືແປ້ງເປັນອີກວິທີນຶ່ງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດສານກໍ່ມະເຮັງໃນ
ຂະນະປີ້ງເພາະນອກຈາກສະໝຸນໄພຈະມີຊັບພະຄຸນຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະແລ້ວ ການ
ຈຸ່ມແປ້ງຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການກໍ່ສານມະເຮັງໄດ້ຢ່າງດີ.ຢ່າລືມເພີ່ມໃບຜັກບົວລະພາ,ຫອມລາບ ຫຼື
ເຄື່ອງເທດໃສ່ຊີ້ນປີ້ງທຸກຄັ້ງ.

ຂໍ້ມູນຈາກວາລະສານອັບເດດ