64613ນັກວິທະຍາສາດຈາກສູນວິໃຈ ເທັກຊັດອາກຣີໄລຟ (Texas AgriLife)
ໄດ້ທໍາການທົດສອບສານສະກັດໂພລີເພນອນ ( Pholyphenols ) ໃນ
ໝາກມ່ວງ (ສານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ) ກັບຈຸລັງມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫ່ຍ ມະ
ເຮັງເຕົ້ານົມ ມະເຮັງປອດ ມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ແລະມະເຮັງຕອມ
ລູກໝາກໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ.

ຜົນວ່າການສຶກກາພົບວ່າ ສານສະກັດຈາກໝາກມ່ວງມີຜົນຕໍ່ມະເຮັງປອດ
ແລະມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກພຽງເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ມີປະສິດທິພາບຕ້ານມະເຮັງ

ເຕົ້ານົມ ແລະມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫ່ຍ ໃດ້ຫຼາຍກ່ວາໂດຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸລັງເຕົ້ານົມແລະມະເລັງລໍາໄສ້ໃຫ່ຍຕາຍໄດ້ ແລະບໍ່ເປັນ
ຈຸລັງດີເຊິ່ງຕິດກັນກັບຈຸລັງມະເຮັງ.

ຈາກຜົນການສຶກສານີ້ ນັກວິໃຈວາງແຜນຕໍ່ໃປວ່າຈະເຮັດການທົດລອງນ້ອຍໆທາງຄລີນິກກັບອາສາສະໝັກທີ່ມີການອັກເສບ
ຂອງລໍາໄສ້ນ້ອຍ ແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກມະເຮັງ ເພື່ອເບິ່ງວ່າມີຜົນທາງຄລີນິກ ຫຼືບໍ?

ສໍາລັບປະໂຫຍດຂອງໝາກມ່ວງນັ້ນນອກຈາກມີວິຕາມິນ C ສູງແລ້ວ ຍັງມີວິຕາມິນ A ເບຕ້າແຄໂຣທີນ ແລະວິຕາມິນອື່ນໆ
ເຊັ່ນ ວິຕາມິນ B, ວິຕາມິນ K ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຫົວໃຈ, ຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈແຂງແຮງ ແລະອຸດົມໄປດ້ວຍເສັ້ນ
ໃຍເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາອາການຖອກທ້ອງ, ເຈັບທ້ອງ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນລໍາໄສ້ໃຫ່ຍແຂງແຮງໄດ້ອີກ.

ຂໍ້ມູນມາກວາລະສານອັບເດດ