images.work
ຖ້າຫານວ່າທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ທ່ານເຄີຍພົບກັບບັນຫາຕໍ່
ໄປນີ້ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າທ່ານມີວິທີເຮັດວຽກແນວໃດແດ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເພື່ອນຮ່ວມງານກັບ
ຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາຂໍແນະນຳບາງຂໍ້ສັງເກດການເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະ
ເທດໃຫ້ໄດ້ດີໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາ ແລະສາມາດເຂົ້າໃຈກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

1 ສັນຍາວ່າຈະເຮັດອັນໃດຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮັດໄດ້:
ໃນເວລາເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ສິ່ງສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກ, ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງ ຫຼືຄຳຮ້ອງຂໍ ມີຫຼາຍຄົນ
ບໍ່ກ້າປະຕິເສດຄຳສັ່ງ ຫຼື ກ້າເວົ້າ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ທັງໆສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍນັ້ນອາດຍາກເກີນກວ່າຈະສາມາດເຮັດໄປ
ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງເວລາ, ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ:ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມແຜນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນອອກມາຢ່າງສຸພາບ ແລະ ກົງໄປກົງມາ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຫາກຮັບປາກແລ້ວເຮັດບໍ່ໄດ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດຄວາມເຊື່ອຖື.

2 ມີບັນຫາຜິດພາດກັບວຽກງານໃຫ້ຮີບລາຍງານ:
ໃນກໍລະນີທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວເກີດມີຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນ ຢ່າປົກປິດເອົາໄວ້ ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ໂຕເອງຖືກຕຳນິ, ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວການ
ລາຍງານໃຫ້ທັນເຫດການ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂື້ນກໍ່ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ແລະ ໂອກາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກໍ່ຈະງ່າຍຂຶ້ນ.

3 ຕ້ອງກ້າຖາມເມື່ອມີບັນຫາ:
ຄົນຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍຈະຮູ້ສຶກດີ ຖ້າຫາກວ່າມອບວຽກໃດນຶ່ງໄປແລ້ວລູກນ້ອງມີຄຳຖາມກັບຄືນ, ເພາະສະແດງເຖິງວ່າ: ລູກມີ
ຄວາມສົນໃຈຕໍໍ່ກັບວຽກນັ້ນໆ, ແຕ່ວ່າລູກນ້ອງຫຼາຍຄົນມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ລາຍລະອຽດ ຂອງໜ້າ
ວຽກທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ.

4 ການສື່ສານກັບຫົວໜ້າຕ້ອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຊັດເຈນ:
ຄົນຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍມັກການສື່ສານທີ່ກົງໄປກົງມາ, ເຊິ່ງວິທີການເວົ້ານັ້ນເຮົາຕ້ອງລຽງລຳດັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງໂຕເຮົາເອງ
ກ່ອນວ່າ: ເຮົາຕ້ອງການເວົ້າເລື່ອງຫຍັງ ມີທີ່ໄປທີ່ມາແນວໃດ, ເກີດບັນຫາຫຍັງ ແລະ ເປັນເພາະສາເຫດຫຍັງ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ມີຫຍັງແດ່, ສຸດທ້າຍແມ່ນມີຂໍ້ສະເໜີແນະຫຍັງແດ່ສຳລັບບັນຫານັ້ນ ແລະ ເຮົາຄວນຈະມີຂໍ້ມູນສະເໜີແນະຫຼາຍໆທາງເລືອກ ພ້ອມທັງສະເໜີ
ທາງເລືອກຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຮົາອອກໄປ ແລະຖ້າຫາກຈະໃຫ້າລະອຽດແມ່ນຕ້ອງມີການວິເຄາະເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຄວາມສ່ຽງນຳ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ 4 ວິທີ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ອາດຈະເປັນແນວທາງເລັກໆນ້ອຍໆທີສໍາຄັນສໍາລັບຜູ່ທີ່ເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດ
ຢູ່ໄດ້ປັບໂຕ ແລະ ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບວຽກງານໂຕຈິງ ເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້
ງ່າຍຂຶ້ນ, ທີ່ຈິງແລ້ວການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຄົນລາວເຮົານຳກັນກໍ່ນຳມາໝູນໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ທ່ານຜູ່ອ່ານເອີຍ…!!!

 

(ຂໍຂອບໃຈ) ຂໍ້ມູນຈາກວາລະສານ 108 JOB.