People.jpg1 ການມີພື້ນຖານບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີ ກໍ່ເປັນອີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມ
ສຸກໃນການເຮັດວຽກໄດ້, ສອງຢ່າງນີ້ມັນກ່ຽວພັນກັນຈັ່ງໃດນັ້ນ ມື້ນີ້ພວກ
ເຮົາ Ecorner  ສັນຫາມາບອກ (ອີກແລ້ວ).

1. ເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ:
ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມປົກກະຕິຂອງຄວາມວຸ້ນ
ວາຍ, ຄວາມປົກກະຕິ ຂອງການເຮັດວຽກໄດ້, ສຳລັບຄົນທີ່ມີພື້ນຖານໃນ
ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ແມ່ນຈະບໍ່ຢຸດຢູ່ກັບບັນຫາແລ້ວໂວຍວາຍ ຫຼືຊອກ
ຫາຜູ່ເຮັດຜິດ, ແຕ່ຈະຄົ້ນຫາບັນຫາເພື່ອຈະພິຈາລະນາວ່າ: ແມ່ນຫຍັງທີ່
ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ, ແລ້ວສະແຫວງຫາທາງອອກຂອງບັນຫາ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ

ເປັນຄົນທີ່ໜ້ານັບຖື ແລະມີຄວາມສຸກທັງມ່ວນກັບການເຮັດວຽກ ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ.

2. ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຂໍໂທດ ແລະ ສາມາດຍອມຮັບກັບຄວາມຜິດພາດໄດ້:
ຄົນເຮົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີໂອກາດທີ່ຈະຜິດພາດໄດ້ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ຈັກຍອມຮັບຜິດ ແລະ ຂໍໂທດເປັນ, ເມື່ອເຮັດຜິດແລ້ວ
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະຕ້ອງຮູ້ຈັກຂໍໂທດ, ຈາກນັ້ນກໍ່ຊ່ອຍກັນຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກ, ພຽງເທົ່ານີ້ເຮົາກໍ່ ສາມາດຂ້າມຜ່ານບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ກັບຄວາມຜິດ ແລ້ວໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ກັນໄປກັນມາ ແລະພະຍາ
ຍາມເອົາໂຕລອດເທົ່ານັ້ນ, ຈົນທີ່ສຸດກໍ່ຈະຫາຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້.

3. ເປັນຄົນທີ່ມີອັດທະຍາໄສດີ:
ໝາຍເຖິງວ່າການເປັນຄົນທີ່ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ແລະໃຈກ້ວາງ, ເຊິ່ງຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກດີແບບນີ້ ອາລົມຈະດີເປັນ
ນິໄສ ຈະເຂົ້າໃຈຄົນ ຈະຮູ້ຈັກເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ມັກຊ່ອຍເຫຼືອຄົນອື່ນ, ຄວາມມີມະນຸດສຳພັນດີເຮັດໃຫ້ເຮົາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ກັບຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກທີ່ເກີນກຳລັງຂອງເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມມີອັດທະຍາໄສດີຈຶ່ງເປັນການເປີດໂອກາດທີ່ດີ
ໃນອານາຄົນອີກນຳ.

4. ເປັນຄົນມີກາລະເທສະ:
ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກາລະເທສະຈະສາມາດວາງໂຕ ແລະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,ກາລະເທສະທີ່ເວົ້ານີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ມາລະຍາດ
ທາງສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນລວມໄປເຖິງລະບຽບວິໄນຂອງບໍລິສັດ, ການແຕ່ງໂຕ, ການເວົ້າຈາໃຫ້ເໝາະສົມ ພໍເໝາະພໍດີ
ບໍ່ຫຼາຍ ຫຼືໜ້ອຍເກີນໄປ,​ ນອກນັ້ນຍັງລວມໄປເຖິງການກົງຕໍ່ເວລາ,​ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກ ແລະ ຕໍ່ກັບອົງກອນອີກດ້ວຍ.

5. ເປັນຄົນທີ່ມີພັດທະນາການ:
ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງນຶ່ງຂອງບຸກຄະລິກກະພາບ ກໍ່ຄືການເປັນຄົນທີ່ມີພັດທະນາການປ່ຽນແປງຕົວເອງຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບສັງຄົມ ແລະ ແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງໄປ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແຕ່ງກາຍ, ການເວົ້າຈາ ລວມໄປເຖິງການຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມ
ເຕີມໂດຍການຮຽນຕໍ່, ການຮັບຟັງຄໍາບັນຍາຍ ຫຼືການຄົ້ນຫາດ້ວຍຕົນເອງໂດຍຜ່ານປື້ມ ຫຼືແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ທາງອິນເຕີເນັດ.

ສຳລັບທ່ານທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າບຸກຄະລິກກະພາບມັນຊິມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຕົນປານນີ້ ກໍ່ລອງເອົາໄປຄິດ
ທົບທວນເບິ່ງຫາກທ່ານສາມາດນຳໄປປະຍຸກປັບປຸງບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຕົນເພື່ອນຳໄປສູ່ການສ້າງຄວາມສຸກໃນຂະນະ
ເຮັດວຽກໄດ້ທາງທີມງານເຮົາກໍ່ຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຈົນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ເລີຍລະ.

(ຂໍຂອບໃຈ) ຂໍ້ມູນຈາກວາລະສານ 108 JOB.