imagesການປິ່ນປົວສະໝອງເສື່ອມ ຫຼື ອັນໄຊເມີ ຂະນະນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາອີຫຼີໄດ້ ໂດຍຢາຕ່າງໆພຽງ
ແຕ່ຄວບຄຸມອາການຂອງພະຍາດເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນເຈັບຈຶ່ງຕ້ອງມີຜູ້ເບິ່ງແຍງ ເນື່ອງຈາກຄົນເຈັບຈຳ
ນວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໂຕເອງໄດ້ ເຊິ່ງຜູ້ເບິ່ງແຍງຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1. ຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບກັບສະພາບ ເນື່ອງຈາກຄົນເຈັບຈະມີບັນຫາເລື່ອງຄວາມຈຳ
ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຄິດດ້ານຕ່າງໆຕະຫຼອດ ຈົນການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື
ການຄວບຄຸມຕົນເອງ.
2. ຜູ້ເບິ່ງແຍງມີສ່ວນສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບໃນການເຮັດກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ການຮັບ
ປະທານອາຫານບາງຄັ້ງອາດຈະຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າຕົນເອງຮັບປະທານອາຫານຫຼືຍັງ ລວມໄປເຖິງການເບິ່ງແຍງ
ຄົນເຈັບເມື່ອຈຳເປັນ ຕ້ອງອອກນອກເຮືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດການຫຼົງກັນ.

3. ການໃຊ້ຢາ ແລະ ພາໄປຫາແພດ ຕາມທີ່ນັດ.
4. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍສຳລັບຄົນເຈັບໂຣກ ອັນໄຊເມີຄື: ອຸບັດເຫດ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນລະມັດລະວັງ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮືອນພັກອາໄສໃຫ້ມີຄວາມ
ປອດໄພ.
5. ດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ອື່ນໆ ຜູ້ເບິ່ງແຍງສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບໄດ້ໂດຍການໃຫ້ກຳລັງໃຈ ການໃຫ້ຮັບປະທານອາຫານ
ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ເລື່ອງການອອກກຳລັງກາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
6. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຜູ້ເບິ່ງແຍງກໍ່ຄວນຈະດູແລຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຕົນເອງດ້ວຍ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຫຼືບັນຫາດ້ານ
ອາລົມ ບາງຄັ້ງຜູ້ເບິ່ງແຍງຮູ້ສຶກຜິດ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດວ່າຖືກຕ້ອງ ຫຼືບໍ່ ດັ່ງນັ້ນ ນອກຈາກເບິ່ງແຍງຈະມີໜ້າທີ່ດູແລຜູ້
ປ່ວຍ ໂຣກອັນໄຊເມີແລ້ວຕ້ອງເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຈິດຂອງຕົນເອງດ້ວຍ.

(ຂໍຂອບໃຈ) ຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊ ປະຊາຊາດທຸລະກິດ.