imagesການປະຢັດໄຟຟ້າ ນອກຈາກຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຢູູ່ໃນເຮືອນເພື່ອປະຢັດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເງິນໃນຖົງແລ້ວຍັງເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ນຳອີກ ມື້ນີ້
ພວກເຮົາຈຶ່ງມີວິທີການປະຢັດໄຟຟ້າ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເຮືອນຂອງເຮົາເຢັນຂື້ນອີກດ້ວຍ.

 1. ປູກຕົ້ນໄມ້ບໍລິເວນໃກ້ເຮືອນ, ປູກຫຍ້າປົກຄຸມໜ້າດິນ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຊູ່ມໃຫ້ກັບໜ້າດິນ
  ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນເຢັນຂື້ນ.
 2. ໃຊ້ຜ້າກັ້ງສີອ່ອນໆ, ເຢັນຕາມາໃສ່ບໍລິເວນປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດທີ່ສ່ອງເຂົ້າມາໃນເຮືອນ
  ແຕ່ບໍ່ຄວນເອົາຜ້າທີ່ໜາ ແລະ ສີມືດຄື້ມ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ໃນເຮືອນເຮົາມືດຈົນໄດ້ໄຕ້ໄຟຟ້າເພີ່ມ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ອາກາດ
  ຮ້ອນຮູ້ສຶກອຶດອັດຕື່ມອີກ.
 3. ຕິດແຜ່ນກັນຄວາມຮ້ອນຕາມຫຼັງຄາ,​ ຝາເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍນອກ.
 4. ຄວນອານາໄມ, ເຊັດຫຼອດໄຟຢ່າງນ້ອຍ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຈາກດອກໄຟຢ່າເຕັມທີ່.
 5. ປິດເຄື່ອງປັບອາກາດ (Air) ທຸກຄັ້ງກ່ອນອອກຈາກເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງນັ້ນ 30 ນາທີ ແລະ ບໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນເກີນ 1 ຊົ່ວໂມງ.
 6. ຕັ້ງຄ່າຄອມພິວເຕີໃຫ້ເຊົາເຮັດວຽກ (Computer Sleep)  ເມື່ອຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກ ແລະ ປິດເມື່ອບໍ່ເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນ.
 7. ລະລາຍນໍ້າກ້ອນທີ່ເກາະຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງເປັນປະຈຳ.
 8. ປິດ ແລະ ຖອດປັກສຽບເຕົາລີດກ່ອນລີດເຄື່ອງແລ້ວ ໂດຍເລືອກເອົາເຄື່ອງທີ່ບາງ ແລະ ລີດງ່າຍໄວ້ລີດຕາມຫຼັງ.

–    ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ໍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຮືອນ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາ ວະໂລກຮ້ອນໄດ້ນຳອີກ.

 

(ຂໍຂອບໃຈ) ຂໍ້ມູນຈາກວາລະສານ ຂັວນໃຈ.