windows-10-boot-campທາງເລືອກສຳລັບຜູ່ໃຊ້ Mac ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານລະບົບປະຕິບັດການ Windows ຄືຕິດຕັ້ງຜ່ານໂປຣແກຣມ Boot Camp ແລະເພື່ອເປັນການຕອບຮັບກັບການມາຂອງ Windows 10 ທາງ Apple ຈຶ່ງປະກາດຮອງ​ຮັບການຕິດຕັ້ງ Windows 10 ຜ່ານ Boot Camp ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.

ໃນລາຍລະອຽດສຳລັບຜູ່ໃຊ້ Mac ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Windows 10 ຜ່ານໂປຣແກຣມ Boot Camp ຈະສາມາດອັບເກຣດຈາກ Windows ຮຸ່ນກ່ອນໜ້ານີ້ທັງແບບ 32 ແລະ 64 bit ໄດ້ ຫຼືຈະໃຊ້ການຕິດຕັ້ງຜ່ານ ISO, ແຜ່ນ DVD ຫຼື USB Flash Drive ກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ສ່ວນອຸປະກອນຂອງ Apple ທີ່ຮອງ​ຮັບການໃຊ້ Windows 10 ມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້ :

– MacBook Pro with Retina display ( ຮຸ່ນ 13 ນິ້ວ ຂອງປີ 2012 ຮອດຕົ້ນປີ 2015 )

– MacBook Pro with Retina display ( ຮຸ່ນ 15 ນິ້ວ ຂອງຊ່ວງກາງປີ 2012 ຮອດກາງປີ 2015 )

– MacBook Pro ( ຮຸ່ນ 13 ນິ້ວ ຂອງຊ່ວງກາງປີ 2012 )

– MacBook Pro ( ຮຸ່ນ 15 ນິ້ວ ຂອງຊ່ວງກາງປີ 2012 )

– MacBook Air ( ຮຸ່ນ 11 ນິ້ວ ຂອງຊ່ວງກາງປີ 2012 ຮອດກາງປີ 2015 )

– MacBook Air ( ຮຸ່ນ 13 ນິ້ວ ຂອງຊ່ວງກາງປີ 2012 ຮອດຕົ້ນປີ 2015 )

– MacBook with Retina display ( ຮຸ່ນ 12 ນິ້ວ ຂອງຊ່ວງຕັ້ນປີ 2015 )

– iMac ( Retina 5k, 27 ນິ້ວ, ຂອງຊ່ວງທ້າຍປີ 2014 ຮອດກາງປີ 2015 )

– iMac ( ຮຸ່ນ 21.5 ນິ້ວ, ຂອງຊ່ວງທ້າຍປີ 2012 ຮອດກາງປີ 2014 )

– iMac ( ຮຸ່ນ 27 ນິ້ວ , ຂອງຊ່ວງທ້າຍປີ 2012 ຮອດກາງປີ 2013 )

– Mac mini ( ຮຸ່ນທ້າຍປີ 2014 )

– Mac mini Server ( ຮຸ່ນທ້າຍປີ 2012 )

– Mac mini ( ຮຸ່ນທ້າຍປີ 2012 )

– Mac Pro ( ຮຸ່ນທ້າຍປີ 2013 )

ຮູບພາບຈາກ : Appleinsider