ios

ລາຍງານ 3 ບໍລິການຂອງ iOS ທີ່ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ່ໃຊ້ໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍ

ເຮັດໃຫ້ Apple ຕ້ອງອອກມາຢືນຢັນວ່າ “ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດເຄື່ອງມືຕິດຕາມໃຫ້ກັບລັດຖະບານ
ໃດໆເລີຍ” ນອກນີ້ Apple ກໍ່ຍັງໃຫ້ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມຂອງທັ້ງສາມບໍລິການນັ້ນລົງເວັບໄຊ ໃຫ້ບໍລິການຂອງ
iOS ອິກດ້ວຍ

 

 

  • com.apple.mobile.pcapd ໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມ Traffic ໄປຫາຄອມພິວເຕີທີ່ມີການຕິດຕັ້ງໄວ້ກັບອຸປະກອນ iOS ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ກວດ ເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງ VPN ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າອົງກອນ, Apple ອ້າງອິງບໍລິການກວດເບິ່ງເຄື່ອຂ່າຍທີ່ມີເອກະສານມາດົນແລ້ວ ແຕ່ເອ ກະສານນັ້ນບອກວ່າບໍລິການ com.apple.rpmuxd ທີ່ໃຊ້ຈຳລອງເຄື່ອຂ່າຍເທີ່ງໂທລະສັບມາຢູ່ເຄື່ອງ Mac ທັ້ງສອງບໍລິການ ນີ້ອາດ ຈະຈຳເປັນຕໍ່ກັນ ແຕ່ Apple ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມວ່າທັ້ງສອງມີການບໍລິການກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ

 

  • com.apple.mobile.file_relay ບໍລິການສຳຮອງເອກະສານໂດຍບໍ່ສົນໃຈການຕັ້ງຄ່າເຂົ້າລະຫັດຂອງຜູ່ໃຊ້ Apple ບອກວ່າ ບໍລິ
    ການ ນີ້ໃຊ້ສຳລັບ AppleCare ເຂົ້າກວດເບີ່ງເຄື່ອງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຜູ່ໃຊ້ກ່ອນ ວິສະວະກອນພາຍໃນ Appleເອງ ກໍ່ໃຊ້ວິທີ່ນີ້ກວດເບີ່ງຄ່າການ ຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ

 

  • com.apple.mobile.house_arrest ໃຊ້ສຳລັບ iTunes ເພື່ອຮັບສົ່ງເອກະສານແລະ Xcode ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນທົດລອງໄປຫາເຄື່ອງ ເຊີ່ງຄືກັນກັບການລາຍງານທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ບອກວ່າບໍລິການນີ້ເຂົ້າເຖິງໂຟນເດີ Library, Caches, ແລະ  Cookies ໄດ້ນຳອິກ

ທີ່ມາ itday