aicta1ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງຫນ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກ
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແຫນງການໄອຊີທີ (ICT: Information and Communication Technology) ເພື່ອໃຫ້ສົ່ງຜົນ
ງານຂອງຕົນເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນງານປະກວດຮາງວັນ ASEAN ICT AWARDS2013 (AICTA2013) ເພື່ອເປັນ
ໂຕແທນແກ່ປະເທດລາວ ໄປນຳສະເຫນີຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມ
ກ້າວຫນ້າດ້ານໄອຊີທີໃນລາວ.

ສຳລັບງານ AICTA2013 ນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີສອງຕໍ່ຈາກປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອມອບຮາງວັນໃຫ້ແກ່ຜົນງານ
ດ້ານໄອຊີທີທີ່ໂດດເດັ່ນໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເຊິ່ງເປັນຮາງວັນກຽດຕິຍົດທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງມາດຕະຖານ ແລະ
ຄຸນນະພາບວ່າຜົນງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຄັດເລືອກແລະເຫັນດີໃນລະດັບພາກພື້ນ. ພິເສດໃນປີນີ້ ມີການເພີ່ມ

ປະເພດຮາງວັນເຂົ້າຕື່ມອີກ 1 ຫມວດ ຮວມທັງຫມົດເປັນ 6 ຫມວດການແຂ່ງຂັນດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

+ ຫມວດທີ 1: Public Sector ເປັນຜະລິດຕະພັນນຳໃຊ້ສຳລັບການບໍລິການສາທາລະນະ ເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງໂດຍພາກລັດ ຫລືຜະລິດຕະພັນທີ່
ຫນ່ວຍງານຂອງພາກລັດນຳໃຊ້ສຳລັບການບໍລິການສາທາລະນະ.

+ ຫມວດທີ 2: Private Sector ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການຕ່າງໆ ສຳລັບທຸລະກິດ, ສ່ວນບຸກຄົນ ຫລືຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ:
ດ້ານອຸດສະຫະກຳການເງິນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການບໍລິການອື່ນໆ.

+ ຫມວດທີ 3: Corporate Social Responsibility ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ, ຜະລິດຕະພັນສຳ
ລັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະປັບປຸງມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງສັງຄົມ.

+ ຫມວດທີ 4: Digital Content ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳໃຊ້ ໄອຊີທີ ໃນການສ້າງສື່ຕ່າງໆເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມສຽງ, ຮູບພາບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ,
ຜະລິດຕະພັນສຳລັບການຄຸ້ມຄ້ອງອຸດສະຫະກຳຂ່າວ ແລະການບັນເທີງປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ຮູບເງົາ, ຫນັງສືພິມ, ຂ່າວ
ສານທາງອິນເຕີເນັດແລະອື່ນໆ.

+ ຫມວດທີ 5: Start-Up Company ເປັນສາຂາພິເສດທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ ຫລືກໍ່ຕັ້ງໃຫມ່ ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໄອຊີທີ
ໄດ້ສົ່ງຜະລິດຕະພັນເຂົ້າປະກວດ ອັນມີເງື່ອນໄຂວ່າຕ້ອງເປັນບໍລິສັດທີ່ຫາກໍກໍ່ຕັ້ງໄດ້ບໍ່ເກີນ 3 ປີ.

+ ຫມວດທີ 6: Research and Development  ເປັນຫມວດການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມມາໃຫມ່ໃນປີນີ້ ໂດຍເນັ້ນຫນັກໃສ່ຜົນງານແລະຜະ
ລິດຕະພັນທີ່ມີການພັດທະນາຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນໃຫມ່, ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ, ມີການດຳເນີນງານໃຫມ່ ແລະການບໍລິການເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ.

aicta2

ໂດຍຜູ່ທີ່ຈະສະຫມັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນນັ້ນ ເປັນໄດ້ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງມີເງື່ອນໄຂລະອຽດດັ່ງນີ້:

–      ຕ້ອງເປັນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ຫລືເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ 100%, ຖ້າເປັນບໍລິສັດທີ່ຮ່ວມທຶນກັບຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ
ຕ້ອງຖືຫຸ້ນຢ່າງນ້ອຍ 51% ຂອງຈຳນວນຫຸ້ນທັງຫມົດ.

–      ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຂອງຜົນງານຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງລິຂະສິດແທ້ ຫລື
ເປັນລິຂະສິດຂອງບໍລິສັດແມ່ ທີ່ອາດຈະຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍໄດ້.

–      ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງດຳເນີນການຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຫນ້ອຍ 51% ອັນປະກອບມີ: ການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ ແລະການອອກແບບ.

–      ຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະສົ່ງເຂົ້າປະກວດ ເຈົ້າຂອງຜົນງານຕ້ອງເຮັດບົດສະເຫນີຫຍໍ້ (Presentation) ແລະເຮັດວິດີໂອທີ່ມີຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ
20 ນາທີ ເພື່ອນຳສະເຫນີກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະຜົນງານດັ່ງກ່າວ ປະກອບໃສ່ໃນຟອມເພື່ອໃຫ້ຄະນະກຳມະການພິຈາລະນາຄັດເລືອກໃນຮອບທຳອິດ.

–      ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການນຳສະເຫນີຕ້ອງແມ່ນພາສາອັງກິດ.

ຖ້າຫາກຜົນງານຂອງທ່ານນອນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂນີ້ ກໍສາມາດພິຈາລະນາ ແລ້ວເລືອກສົ່ງເຂົ້າສູ່ຫມວດຮາງວັນຕ່າງໆໄດ້ ເຊິ່ງຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບໄຊ
ຊະນະ (ແຕ່ລະຫມວດຈະມີ 3 ຮາງວັນຄື 1, 2 ແລະ 3) ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຖ້ວຍຮາງວັນ ແລະໃບຢັ້ງຢືນຈາກປະທານ ໄອຊີທີ ຂອງອາຊຽນ ຮວມທັງ
ຄ່າເດີນທາງໄປຮັບຮາງວັນທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ເປັນຈຳນວນ $1000 ສໍຳລັບ 2 ທ່ານ.

ສຳລັບທ່ານໃດມີບໍລິສັດ ຫລືວຽກສ່ວນໂຕ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄອຊີທີ ລອງພິຈາລະນາຜົນງານຂອງທ່ານ ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າປະກວດໃນການແຂ່ງຂັນ
AICTA2013 ນີ້ໄດ້ ເຊິ່ງການຮ່ວມແຂ່ງຂັນນີ້ຈະສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ຜົນງານດັ່ງກ່າວ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບພາກພື້ນ ໂດຍກຳນົດສົ່ງແມ່ນ
ເລີ່ມເປີດແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2013 ໄປຈົນຮອດວັນທີ 1 ສິງຫາ 2013 ຮູ້ແລ້ວກໍຮີບໆສົ່ງກັນເດີ້.

 

ສຳລັບການແຂ່ງຂັນ AICTA2012 ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ອັນເປັນປີທຳອິດທີ່ມີການຈັດແຂ່ງຂັນຂຶ້ນນັ້ນ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ຫລື
ທີມ e-Corner ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບຮາງວັນອັນດັບທີ 1 ໃນປະເພດ Digital Contents ຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນຄັ້ງນັ້ນກໍແມ່ນ e-Corner
ທີ່ທ່ານຕິດຕາມອ່ານກັນຢູ່ນີ້ລະ ໃຜທີ່ສົນໃຈແຂ່ງຂັນ ຍັງສົງໄສຈຸດໃດກໍສາມາດສອບຖາມຈາກທີມງານພວກເຮົາໄດ້ ເພື່ອຈະໄດ້ແນະນຳປະ
ສົບການການເຂົ້າແຂ່ງຂັນບາງສ່ວນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນປະໂຫຍດກໍເປັນໄດ້.

ລາຍລະອຽດຂອງຮາງວັນ AICTA2012

ສຳລັບຜູ່ທີ່ສົນໃຈສະຫມັກແຂ່ງຂັນຕິດຕາມຂໍ້ມູນແລະດາວໂຫລດຟອມສະຫມັກໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ: www.aseanictaward.com

ຫລືສອບທາງໄປຫາກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການສື່ສານທີ່ເບີ 021 219902 ກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ແຈ້ງການປະກວດ ICT A_001ແຈ້ງການປະກວດ1 ICT A_001

 

 

 ພາບບັນຍາກາດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ (AICTA2012)

E-Corner_Magazine_ICT_AWARD_15

E-Corner_Magazine_ICT_AWARD_13

 

E-Corner_Magazine_ICT_AWARD_14