Avril-Lavigne-Heres-to-Never-Growing-Upຫຼັງຈາກທີ່ອັລບັມກ່ອນ Goodbye Lullaby ອອກມາໃນແນວຢາກວ່າ “ແນວ” ໄປຈາກສະໄຕຣ໌
ປົກກະຕິຂອງ Avril Lavigne ໄປຫຼາຍສົມຄວນ ເຊິ່ງໄດ້ມາໃນແນວ ສຸຂຸມໆ ເປັນຜູ່ໃຫຍ່. ແຕ່
ໃນ Single ໃໝ່ທີ່ປ່ອຍອອກມານີ້ ສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ສະໄຕຣ໌ Punk ທີ່ເປັນເອກະລັກ
ຂອງ Avril ໄດ້ກັບມາອີກຄັ້ງ ຫຼືວ່າ ອັລບັມກ່ອນນັ້ນແມ່ນລາວພະຍາຍາມເປັນຜູ່ໃຫຍ່ ແຕ່ເນື່ອງ
ຈາກວ່າການເປັນຜູ່ໃຫຍ່ ມັນບໍ່ຄັກເທົ່າການເປັນເດັກນ້ອຍ ລາວກໍເລີຍກັບມາສູ່ຮາກຖານຂອງ
ລາວອີກຄັ້ງ ພ້ອມກັບບອກວ່າ “Here’s To Never Growing Up” (ແນວໃດເຮົາກໍຈະບໍ່ເຕີບ
ໂຕເປັນຜູ່ໃຫຍ່).