batman1ປະສົບຜົນສຳເລັດ ດ້ວຍຄວາມຈົບງາມສຳລັບເກມມ້າມືດ ທີ່ຈັບເອົາກາຕູນ Batman ມາສ້າງດ້ວຍການເລົ່າ
ເລື່ອງແບບມືດມົວ ຮູບແບບການຫລິ້ນທີ່ດິບເຖື່ອນ ບໍ່ມີພະລັງວິເສດໂອເວີແບບເກມ Superhero ທົ່ວໄປ
ເຮັດໃຫ້ Batman: Arkham Asylum ແລະ Batman: Arkham City ເປັນເກມທີ່ຂາຍດີແລະໄດ້ຮັບຄະແນນ
ວິຈານສູງຕິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງບັນດາເກມທີ່ອອກໃນປີນັ້ນໆ. ເມື່ອປະສົບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ທາງ Warner
Bros. ກໍໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງເກມພາກທີສາມ ອອກມາໃນຊື່ວ່າ Batman: Arkham Origins ທີ່ຈະກັບຄືນໄປເລົ່າ
ເລື່ອງໃນສະໄຫມທີ່ Batman ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໃຫມ່ໆ ເຊິ່ງຜູ່ຫລິ້ນຈະໄດ້ຮັບບົດເປັນ Batman ທີ່ຍັງອ່ອນປະສົບ
ການ ຍັງບໍ່ມີຊື່ສຽງ ຍັງບໍ່ມີສັດຕູຄູ່ອາຄາດແບບ Joker ແລະທີ່ສຳຄັນຈາກການອອກມາຈັບຄົນຮ້າຍ ເຮັດໃຫ້
Batman ຖືກນຳລ່າຈາກໂຕຮ້າຍຫມົດເມືອງ.

url

ຈາກໂຕຢ່າງຄວາມຍາວ 5 ນາທີ ເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າພາກນີ້ຈະມີໂຕຮ້າຍຊື່ວ່າ Deathstroke ເຊິ່ງເປັນໂຕຮ້າຍຈາກກາຕູນເລື່ອງ Green
Arrow (ກາຕູນຂອງ DC Comic ຄ້າຍດຽວກັບ Batman) ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າມີໂຕຮ້າຍຈາກເລື່ອງດັ່ງກ່າວມາແບບນີ້ ໂຕເອກຢ່າງ Green Arrow
ສິມາແຈມນຳຫລືບໍ່ ກໍຕ້ອງຖ້າຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປເມື່ອເກມວາງຂາຍໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2013 ນີ້ ທັງ Xbox360, PS3, WiiU, Nintendo
3DS ແລະ PC