frostbite 3ໃນປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກຳເກມ EA (Electronic Art) ໄດ້ມີແຜນຜະລິດເກມ
ເກືອບທຸກເກມທີ່ຈະອອກມາໃນອະນາຄົດ ໂດຍໃຊ້ engine ທີ່ມີຊື່ວ່າ Frostbite 3, ຕັ້ງເກມສຸດປ່ວງ
ລະດັບ Plants vs. Zombies Garden Warfare, Need For Speed Rivals ໄປຈົນຮອດເກມ
ສຸດເທບ Battlefield 4. ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ game engine ແມ່ນຫຍັງ? ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆມັນກໍຄື
ເຄື່ອງມືໃນການສ້າງເກມນັ້ນລະ ໂດຍການນຳໃຊ້ game engine ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມາສ້າງເກມ ມັນຈະຊ່ອຍ
ໃຫ້ນັກພັດທະນາ ສາມາດປະຫຍັດເວລາໃນການພັດທະນາເກມລົງໄດ້ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຕ້ອງມາສ້າງ
engine ດ້ວຍຕົນເອງ. ແລະການທີ່ EA ຫັນເກມຂອງຕົນມາໃຊ້ Frostbite 3 ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ
ມັນກໍຈະຊ່ອຍໃຫ້ບັນດາສະຕູດິໂອຂອງເຂົາເຈົ້າ ລຶ້ງເຄີຍໃນການໃຊ້ engine ນີ້, ເຮັດໃຫ້ສ້າງເກມໄດ້
ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ.
062413-ccc-frostbite

Frostbite 3 ຄື engine ທີ່ອັບເກຣດມາຈາກ Frostbite 2 ເຊິ່ງບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ຫຼິ້ນ Battlefield 3 ກໍຈະໄດ້ເຫັນປະສິດຕິພາບ ແລະ
ຄວາມສາມາດຂອງ Frostbite 2 ໄປແລ້ວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ່ຂຽນເຖິງກັບເກີດຄຳຖາມວ່າ: “Cry Engine 3 ຍັງຈະແມ່ນສຸດຍອດ engine
ທີ່ມີກຣາຟຟິກງາມທີ່ສຸດຢູ່ອີກຫຼືບໍ່?” ໂດຍສະເພາະຍິ່ງ Frostbite 3 ທີ່ກຳລັງຈະມີຜົນງານທຳອິດອອກມາ Battlefield 4 ນີ້ ມັນຍິ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຄຳຖາມນີ້ໜ້າສົງໄສຫຼາຍຂຶ້ນ. ເບິ່ງຈາກວິດີໂອນຳສະເໜີຄວາມສາມາດຂອງ Frostbite 3 ກໍເຫັນໄດ້ວ່າ ມັນມີປະສິດຕິພາບສູງໆໆໆ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງຂອງລົມ ທີ່ຈະມີຜົນຕໍ່ການເໜັງຕີງຂອງຕົ້ນໄມ້, ວັດຖຸ, ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ນ້ຳ! ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ຳທີ່ໄດ້ເຫັນ
ໃນວິດີໂອນີ້ ເວົ້າໄດ້ວ່າຖືເປັນນ້ຳທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສົມຈິງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນວິດີໂອເກມເລີຍກໍວ່າໄດ້.