Windows-7-Free-Morro-Antivirus-Leaked-Screenshots-2ອີງຕາມຜົນການທົດລອງຫຼ້າສຸດ ຈາກຫ້ອງທົດລອງ AV-Comparatives ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານທົດລອງ
ແລະ ປຽບທຽບໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັສໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ມີຜົນການທົດສອບສຳລັບຊ່ວງເດືອນ
ມີນາ – ກໍລະກົດ 2013. ໂດຍການທົດລອງແມ່ນຈະໃຊ້ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ (Default settings) ຂອງໂປຣແກຣມ
ປ້ອງກັນໄວຣັສແຕ່ລະອັນ ແລ້ວໃຊ້ URL ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປຫາສະຄຣິບ malware ທີ່ພວກເຂົາກະກຽມໄວ້,
ທົດສອບທັງໝົດ 1,972 ກໍລະນີ ເປັນຊ່ວງເວລາ 4 ເດືອນ ຜົນອອກມາແມ່ນ Bitdefender ແລະ Kaspersky
ຄອງອັນດັບສູງສຸດໂດຍສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ສູງເຖິງ 99.9%, ໂດຍມີໂປຣແກຣມ F-Secure ສາມາດປ້ອງກັນ
ໄດ້ 99.9% ເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ມີ 3 ກໍລະນີໃນນັ້ນ ທີ່ຕ້ອງອາໄສຜູ່ໃຊ້ກົດ block ດ້ວຍຕົນເອງ.ດ້ານລຸ່ມນີ້ແມ່ນກຣາຟຜົນການທົດສອບ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຜົນການທົດສອບໄດ້ ບ່ອນນີ້

0VwIwpq

ຂ່າວຈາກ: winmatrix.com