EP05_thumb

ລາຍ​ການ e-Corner Podcast EP5, ປະ​ຈຳ​ວັນ​ທີ 4 ມິຖຸນາ 2015.

ເປັນຫຍັງໄຂ້ເລືອດອອກຍັງລະບາດຢູ່ທຸກມື້? ແລ້ວເປັນຫຍັງໄຂ້ເລືອດອອກຄືໄດ້ຍິນຂ່າວແຕ່ແຖວບ້ານເຮົາ? ໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ມາເລເລຍແມ່ນອັນດຽວກັນຫຼືບໍ່?
ເຮົາຈະມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບໄຂ້ Hi-So ແລະ ໄຂ້ Lo-So ພ້ອມວິທີຮັບມືກັບມັນ.

ດຳເນີນລາຍການໂດຍ MiiRio, Defago ແລະ ລຸງໂອ້ດ.
Sponsored by Lao IT Dev
www.laoitdev.com