ໝາກແຄ້ງມະຫາ130ສະຈັນຈາກທໍາມະຊາດຊ່ອຍທໍາລາຍພະຍາດທີ່ເກີດຈາກໂລກ
ເບົາຫວານ, ໂລກຫົວໃຈ, ຄວາມດັນເລື
ອດສູງ, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກໂລກຫຼອດ
ເລືອດຕີບຕັນ

ໝາກແຄ້ງເປັນພືດຜັກທີ່ຍູ່ກັບຄົນເຮົາມາດົນນານມີສັບພະຄຸນເປັນເຄື່ອງເທດ ແລະ
ສະໝູນໄພທີ່ໃຊ້ໃວ້ເປັນຢາໃນຕໍາລາຢາພື້ນເມືອງຂອງຄົນບູຮານ ໝາກແຄ້ງມີສັບ
ພະຄຸນຢູ່ຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນ
: ຊ່ອຍລະລາຍອາຫານ, ເຮັດໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບ, ຊ່ອຍ
ບໍາລູງລະບົບຂັບຖ່າຍ, ບໍາລູງ
ທາດ, ແກ້ອາການໄອເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນດີຂຶ້ນ ແລະ
ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ 
ໝາກແຄ້ງເປັນພືດຜັກໃນຕະກູນດຽວກັນກັບໝາກເຂືອທີ່ມີລໍາຕົ້ນສູງ
ກ່ວາໝູ່ໝົດ ແລະກໍ່ມີໝາກທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນບັນດາໝາກເຂືອຊະນິດຕ່າງໆ

ຈາກການວິໃຈທາງວິທະຍາສາພົບວ່າ: ຈາກລໍາຕົ້ນທີ່ໃຫ່ຍມັນສາມາດລໍາລຽງອາຫານມາໄວ້ໃນໝາກໄດ້ຫຼາຍເປັນພິ
ເສດເຊັ່ນ
: ມີປະລິມານທາດເຫຼັກຫຼາຍກ່ວາໃນເລືອດໄກ່, ມີປະລິມານແຄວຊຽມຫຼາຍກ່ວານົມຢູ່ເອດທີ ແລະທີ່ພິເສດ
ໄປກ່ວານັ້ນໝາກແຄ້ງແມ່ນມີເສັ້ນໃຍອາຫານຫຼາຍກ່ວາບັ້ນດາຜັກພື້ນບ້ານທີ່ມີໃນທໍາມະຊາດອີກດ້ວຍ

ຂໍຂອບໃຈ ຂໍມູນຈາກ ໜັງສືພີມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ