facebook-messenger-group-calling-1ຫຼັງຈາກປ່ອຍໃຫ້ LINE ແລະ Skype ເປີດຕົວບໍລິການໂທໃນກຸ່ມສົນທະນາໄປກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼ້າສຸດ Facebook ໄດ້ນຳລະບົບການໂທໃນກຸ່ມມາໃຊ້ແລ້ວ ເປັນການນຳມາໃຊ້ຮ່ວມກັບແອັບຯ Faecbook Messenger.

ຄວາມສາມາດໂທໃນກຸ່ມສົນທະນາເທິງ Faecbook Messenger ຮອງຮັບສູງສຸດ 50 ຄົນ ໃຊ້ໄດ້ທັງລະບົບປະຕິບັດການ iOS ແລະ Android ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພະນັກງານແລະຜູ່ບໍລິຫານໃນອົງກອນທີ່ໃຊ້ Facebook Messenger ໃນການສື່ສານ ສາມາດໂທປະຊຸມພ້ອມກັນໄດ້ຫຼາຍໆຄົນ ລວມໄປເຖິງເປັນການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໄດ້ຫັນມາລົມກັນ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໃຊ້ພິມຕົວໜັງສຶພຽງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ພຶດຕິກຳຜຜູ່ຄົນສະໄໝໃໝ່ເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ແອັບຯສົນທະນາເປັນຊ່ອງທາງໃນການສື່ສານຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໃຊ້ການໂທ.

ແນວໃດກໍຕາມຄວາມສາມາດໂທໃນກຸ່ມສົນທະນາເທິງ Facebook Messenger ຍັງຮອງຮັບຜູ່ຄົນໄດ້ນ້ອຍກວ່າ LINE ທີ່ໃຫ້ການໂທເປັນກຸ່ມໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 200 ຄົນ ພ້ອມກັນນີ້ ການໃຊ້ງານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍທີ່ມີຄວາມສະຖຽນ ເພື່ອໃຫ້ໂທແບບບໍ່ສະດຸດ.

ທີ່ມາ : mashable