4565_140721124857f2

ຄວາມສຳພັນທີ່ຕືງຄຽດລະຫວ່າງ Google ແລະ Samsung ໃນເລື່ອງການປັບແຕ່ງລະບົບປະຕິບັນການ ໄດ້ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນໃນໄລຍະນຶ່ງທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ແລະ ເບີ່ງວ່າຄວາມຂັດແຍ່ງນີ້ກຳລັງຈະຂະຫຍາຍ ໄປໃນເລື່ອງອຸປະກອນ Wearable device ໂດຍມີການລາຍງານອ້າງວ່າຊີອີໂອຂອງ Google Larry
Page ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກັບ Samsung ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນກໍລະນີທີ່ທາງ Samsung ໄດ້ຕັດສິນ ໃຈໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ ພັດທະນາຂື້ນມາເອງຄື: Tizen ໃນ Gear 2 ແລະ Gear Fit ແທນທີ່ຈະເລືອກ
ໃຊ້ Android Wear “Gear Live” ຂອງ Google

 

 

ປະເດັນຂອງເລື່ອງນີ້ກໍ່ຄື Samsung ເປັນບໍລິສັດຄູ່ຮ່ວມງານຂອງGoogle ເປັນຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ Android ອັນດັບນຶ່ງຂອງໂລກ ຈຶ່ງເປັນເລື່ອງ ປົກກະຕິທີ່ທາງ Google ຕ້ອງການໃຫ້ Samsung ພັດທະນາ Wearable device ທີ່ໃຊ້ Android wear ຫຼາຍກວ່າTizen

ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບ  Android ຈະເປັນ Open source ທີ່ເປີດໃຫ້ຜູ່ໃດທີ່ຈະນຳໄປພັດທະນາຕໍ່ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ເບີ່ງຄືວ່າ Google ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ Samsung ປັບແຕ່ງ Android ຈົນຫຼາຍເກີນໄປ

ທີ່ມາ engadget