pokemon-go-google-maps-timeline-activity

ເຖິງວ່າກະແສ Pokémon Go ຈະເລີ່ມບາງໆລົງ ຍັງຄົງເຫຼືອໄວ້ ແຕ່ບັນດາຜູ່ຫຼິ້ນທີ່ຫຼິ້ນຈິງຈັງ, ທາງ Google ເອງກໍຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດ Catching Pokémon ລົງ Google Maps ໃນມື້ນີ້.

ສຳລັບຄວາມສາມາດນີ້ ແມ່ນມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດໝາຍໄດ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຈັບ Pokémon ຢູ່ໃສໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານອອກຊອກຫາລ່າ? ນີ້ກໍຖືເປັນເລື່ອງດີ ເນື່ອງຈາກໂຕເກມເອງ ຍັງບໍ່ມີລະບົບຕິດຕາມ ຫຼື ປະຫວັດການຈັບໃດໆເທື່ອ. ທ່ານສາມາດ ເຂົ້າໃຊ້ຄວາມສາມາດນີ້ໄດ້ ໂດຍການເປີດ Google Maps ຂຶ້ນມາ ແລ້ວເລືອກ Your Timeline ຫຼັງຈາກນັ້ນໂປຣແກຣມ ຈຳທຳການຕິດຕາມການເດີນທາງຂອງທ່ານ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ ແລ້ວເລືອກຈຸດທີ່ທ່ານ ຈັບ Pokémon ໄດ້ (ເບິ່ງຮູບດ້ານເທິງປະກອບ).