mainGoogle Now ເພີ່ມກາດຂໍ້ມູນໃຫມ່ຫລາຍປະເພດ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການປັບປຸງຟີເຈີການແຈ້ງເຕືອນ
ເມື່ອເຖິງເຫດການສຳຄັນ ແລະເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍການໂທລະພາບທີ່
ຜູ່ໃຊ້ກຳລັງຮັບຊົມໄດ້ນຳອີກ.

 

ກາດຂໍ້ມູນທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາມີທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລົດເຊົ່າ,​ ປີ້ບັດຄອນເສີດ, ຕາຕາລາງເວລາຂອງລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ຮວມທັງຜົນລາຍງານ American Football.

ຟີເຈີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ປັບປຸງມານີ້ຈະສ້າງປຸ່ມ “remind me” ຂຶ້ນເມື່ອຜູ່ໃຊ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດກ່ຽວກັບສື່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລາຍການ
ໂທລະພາບ, ລະຄອນ, ຮູບເງົາ,​ ເພງ, ນິຍາຍ, ກາຕູນ ແລະອື່ນໆ ຫາກຜູ່ໃຊ້ຕິດສົນໃຈຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂອງສື່ນັ້ນ ແລະກົດປຸ່ມດັ່ງກ່າວ
Google Now ກໍຈະແຈ້ງເຕືອນອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີການອອກອາກາດ ຫລືເຜີຍແຜ່ສື່ໃຫມ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍຄົ້ນຫານັ້ນ ຕົວຢ່າງ
ເຊັ່ນ: ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອເຖິງເວລາອອກອາກາດລາຍການໂທລະພາບທີິ່ຜູ່ໃຊ້ເຄີຍຄົ້ນຫາ, ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີຜູ່ຂຽນນິຍາຍທີ່ສົນໃຈປະກາດ
ຂ່າວເປີດໂຕຫນັງສືເຫຼັ້ມໃຫມ່, ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອກາຕູນເຫຼັ້ມໃຫມ່ທີ່ຕິດຕາມອອກວາງຂາຍເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຟີເຈີເສີມອີກຢ່າງຄືການໃຊ້ກາດຂໍ້ມູນໂທລະພາບເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ອອກອາກາດຜູ່ໃຊ້ສາມາດ ເປີດຟີເຈີຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນນີ້ໂດຍລະບົບສັນຍານສຽງໂທລະພາບຮັບຜ່ານໄມໂຄໂຟນ (Microphone) ຂອງໂທລະສັບ ແລະກວດສອບວ່າລາຍງານ ໂທລະພາບທີ່ຜູ່ໃຊ້ກຳລັງຮັບຊົມນັ້ນຄືລາຍການຫຍັງ ພ້ອມທັງຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍການດັ່ງກ່າວມາໃຫ້.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ Engadget