line_phoneມີຂ່າວໃຫຍ່ມາໃຫ້ຕິດຕາມກັນອິກແລ້ວ ເມື່ອ LINE ກຽມຕົວຈະເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຮຸ້ນທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ,ຫຼັງຈາກ
LINE ໄດ້ຍືນເອກະສານພ້ອມຂາຍຮຸ້ນເທື່ອທຳອິດ ຫຼື IPO (Initial Public Offering) ທີ່ຕະຫຼາດຫລັກຊັບ ໂຕກຽວ

 

 

 

ບໍລິການໃນປະເພດດຽວກັນເຊັ່ນ: WhatsApp ກໍ່ຖຶກ Facebook ຊື້ໄປແລ້ວ, Veber ກໍ່ຖຶກRakuten ບໍລິສັດທຸລະກິດໃຫຍ່ E-Commerce ຊື້ໄປແລ້ວ ໃນຂະນະດຽວກັນ WeChat ກໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Tencent (ຈາກປະເທດຈີນ) ຖ້າເປັນແນວນີ້ຕໍ່ໄປ Line ອາດຈະໝົດຫົນທາງສູ້ ກັບຄູ່ແຂ່ງໃນໄລຍະຍາວສະນັ້ນຫົນທາງຂອງ Line ກໍ່ຄືການເຂົາຕະຫຼາດຮຸ້ນເພື່ອລະດົມທືນເສີມຄວາມແຂງແກ່ງໃຫ້ ຕົວເອງ

ການເຂົ້າຕະຫຼາດຮຸ້ນຂອງ Line ເທື່ອນີ້ອາດຈະສັ່ນສະເທືອນຕະຫຼາດຮຸ້ນທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ແລະ ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ Line ຍັງມີແຜນທີ່ຈະ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຮຸ່ນນິວຢອກນຳອິກ. ຕ້ອງຕິດຕາມກັນເບິ່ງນຳອິກວ່າ Line ຊິມີຍັງອອກໃໝ່ໆມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຫຼີ້ນນຳອິກຫຼືບໍ່

line_phone

ທີມາ i3