homescreen-580-75Microsoft ຕັ້ງຄ່າຫົວສູງເຖິງ $100,000 ໂດຍຜູ່ທີ່ສາມາດກວດເຈາະ ຫຼື ກວດເຫັນ bug ໃນ Windows 8.1.
ນີ້ຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ Microsoft ເຮັດກິດຈະກຳຊອກຫາ bug ແບບເປີດກວ້າງແບບນີ້. ເບື້ອງຫຼັງຂອງການຕັ້ງ
ຮາງວັນເພື່ອດຶງດູດໃຫ້ບັນດານັກເຈາະ ແລະ ນັກປ້ອງກັນລະບົບເທື່ອນີ້ ກໍຄືນອກຈາກຈະຊ່ອຍໃຫ້ Microsoft
ຮູ້ເຖິງບັນຫາຂອງລະບົບແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ສາມາດປ້ອງກັນຈຸດບົກພ່ອງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄວ້ກ່ອນໜ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ບັນດາ hacker ເອົາຈຸດຮົ່ວໄປຂາຍໃຫ້ພາຍນອກ ໃນຕະຫຼາດມືດໄດ້.

• ສຳລັບຮາງວັນ $100,000 ນີ້ແມ່ນ ຈະມອບໃຫ້ຜູ່ທີ່ສາມາດຫາວິທີເຈາະລະບົບປ້ອງກັນທີ່ຕິດມາ
Windows 8.1 Preview.
• ຮາງວັນຕໍ່ມາ $50,000 ໃຫ້ຜູ່ທີ່ມີແນວຄິດໃນແນວທາງປ້ອງກັນລະບົບຂອງ Windows 8.1.
• ຮາງວັນ $11,000 ສຳລັບຜູ່ທີ່ຊອກເຫັນຈຸດບົກພ່ອງໃນ Internet Explorer 11 Preview ແລະ Windows 8.1 Preview.

ທີ່ມາ: Microsoft