climate
Microsoft Research ໄດ້ມີການອອກແອັບໂຕໃຫມ່ ຊື່ວ່າ: Climatology ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Android ແລະ Windows Phone

ເຊິ່ງວ່າແອັບໂຕນີ້ຈະລວມເອົາສະຖິຕິ ພູມອາກາດ” (climate) ທຸກຈຸດຈາກທົ່ວໂລກເຮົາສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ ອຸນຫະພູມ ໂອກາດທີ່ຝົນຈະຕົກ ຫລື ຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດ ນະເວລານັ້ນໆ ຫລື ໃນວັນທີ່ລ່ວງຫນ້າໄດ້, ເຫມາະສຳລັບການວາງແຜນເພື່ອເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວຫລືໄປວຽກຕ່າງປະເທດ

ທາງ Microsoftໄດ້ລະບຸວ່າ ແອັບ Climatology ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນທົດລອງ (experiment) ຂອງທີມວິໃຈ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຍັງຕ້ອງມີການຮັບຟັງຫາງຈາກຜູ້ໃຊ້ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງ ລະບົບໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກທົດລອງໃຊ້ແມ່ນສາມາດດາວໂຫລດມາຕິດຕັ້ງໄດ້ທິ້: Android  Windows Phone

ຫາກໃຜທົດລອງໃຊ້ແລ້ວມີຄວາມເຫັນແນວໃດກໍຢ່າລືມສົ່ງຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໄປໃຫ້ທີມງານພັດທະນາເພື່ອການປັບປຸງລະບົບ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ

rsz_1climatology_app

ທີ່ມາ Droid Life, WMPowerUser