php

ພາສາຂຽນເວັບຍອດນິຍົມ ເຊັ່ນ: PHP ໄດ້ໝາຍເລກສຳລັບຮຸ່ນຕໍ່ໄປແລ້ວຄືເລກ 7.

ຈາກ PHP ຮຸ່ນທີ່ 5 ອັນແສນຄຸ້ນເຄີຍກັນດີໃນປັດຈຸບັນທີ່ຖືກພັດທະນາມາຢ່າງຍາວນານ (ຮຸ່ນທີ່ 5.0 ອອກມາ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2004) ແລະ ການອອກ PHP ຮຸ່ນ 6 ມາຢ່າງຄູ່ຂະໜານກັນໃນອະດີດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບ Unicode ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈົນຕ້ອງພັກໂຄງການລົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວົງການ PHP ຖຽງກັນວ່າ PHP ຮຸ່ນຕໍ່ໄປຈະໃຫ້ຂຶ້ນເລກໃໝ່ເປັນເລກ 7 ເພື່ອລ້າງອາຖັນ ຫຼື ປັດຝຸ່ນເອົາເລກ 6 ກັບມາໃຊ້ດີ ຂໍ້ຖົກຖຽງຈາກ ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງມີນ້ຳໜັກຈົນຕ້ອງຈັດການລົງຄະແນນສຽງ ດ້ວຍກົດເກນງ່າຍ ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄະແນນກາຍເຄິ່ງ ກໍ່ພໍ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການລົງຄະແນນສຽງ ຄືສຽງສ່ວນຫຼາຍເຊິ່ງມີ 58 ສຽງຈາກ 82 ສຽງເລືອກໃຫ້ໃຊ້ເລກ 7 ເປັນຕົວແທນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາ ສາມາດເວົ້າໄດ້ເຕັມປາກເຕັມຄຳວ່າ ລາກ່ອນ “PHP 6”.

ເຖິງວ່າຈະໄດ້ເລກຮຸ່ນໃນອານາຄົດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແຕ່ PHP 7 ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນອອກໃນໄວໆນີ້ ເພາະຍັງໄດ້ຈະຕ້ອງຖ້າຄິວໃຫ້ຮຸ່ນ 5.6 ທີ່ຍັງ ບໍ່ມີກຳນົດເວລາອອກມາກ່ອນ.

 

ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ : blognone  itday.in.th