the-walking-dead-400-days-logoມາສານຕໍ່ຕຳນານ The Walking Dead ສະບັບຂອງ TellTale ກັນຕໍ່ ກັບ DLC ໂຕຫຼ້າສຸດ 400 Days
ຫຼັງຈາກປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ກັບ The Walking Dead ພາກກ່ອນນີ້ໄປແລ້ວ. ສຳລັບ DLC
ໂຕນີ້ແມ່ນຈະເປັນສະພານເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ season 1 ແລະ season 2 ທີ່ກຳລັງຈະອອກນຳມາໃນໄວໆ
ນີ້. ຢ່າລືມວ່າ The Walking Dead 400 Days ແມ່ນເປັນ DLC ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີ The Walking
Dead season 1 ເພື່ອທີ່ຈະຫຼິ້ນໄດ້, ທຸກການຕັດສິນໃຈທີ່ຜູ່ຫຼິ້ນໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປໃນ season 1 ຈະມີຜົນ
ໃນ 400 Days, ນອກນັ້ນການຕັດສິນໃຈໃນ 400 Days ນີ້ ກໍຈະມີຜົນກັບເນື້ອເລື່ອງ ແລະ ເຫດການ
ໃນ season 2 ເຊັ່ນດຽວກັນ.​ 5 ເລື່ອງ, ໃນ 1 DLC ຈະເປັນແນວໃດ? ດຽວທີມງານຈະ review ມາ
ໄວໆນີ້.