1069251_132066627003070_215600072_nຫລັງຈາກທີ່ທາງເວັບໄຊ ecorneronline.com ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເຫນີບົດຄວາມ “ເປີດຕັບເປີດໄຕ
TopUp2Rich” ກໍເຫັນວ່າມີກະແສກັນສົມຄວນ ທັງບວກແລະລົບ ເຊິ່ງປະເດັນທີ່ພວກເຮົານຳສະເຫນີ
ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ມູນຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ແລະໄດ້ສັງລວມມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງ.

ແລະກໍເຫັນວ່າມີຄຳຄຶດຄຳເຫັນຫລາກຫລາຍທັດສະນະເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ຫລ້າສຸດທີມງານພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້
ຕິດຕໍ່ໄປຫາບໍລິສັດ ສະບາຍດີມີເດຍ ຕາມທີ່ສະມາຊິກ TopUp2Rich ໃຫ້ເບີມາ ແລະວັນອັງຄານທີ
23/7/2013 ກໍໄດ້ເຂົ້າໄປໂອ້ລົມກັບບໍລິສັດສະບາຍດີມີເດຍ ເຖິງລາຍລະອຽດ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກອີກ
ຝ່າຍມານຳສະເຫນີ.

ສຳລັບປະເດັນຫລັກໆທີ່ທີມງານພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກເຂົ້າໄປໂອ້ລົມກໍແມ່ນ:
1. ກ່ຽວກັບຂ່າວທີ່ອອກມາ ໂດຍສະເພາະແຈ້ງການຂອງລາວອາທ໌ມີເດຍ ແລະລາວໂທລະຄົມ ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເກີດມີເຫດການນີ້ຂຶ້ນ?
2. ເປັນຫຍັງທັງໆທີ່ລະບົບຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ຍັງບໍ່ມີການເຊັນສັນຍາກັບໂທລະຄົມ ແຕ່ມີການປະກາດຮັບສະມາຊິກ ແລະໂຄສະນາກັນ
ຢ່າງເປັນຂະບວນ?
3. ປະເດັນສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື ຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ມີລັກສະນະເປັນຕ່ອງໂສ້ ແລະຫາກິນຈາກການສະ
ຫມັກສະມາຊິກ ຈຶ່ງຢາກຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງການດຳເນີນວ່າເປັນແນວໃດແທ້?

944497_131917483684651_1424478247_n(1)

ຫມາຍເຫດ: ກ່ອນຈະເຂົ້າສູ່ເລື່ອງທາງລຸ່ມນີ້ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ເນື້ອໃນທີ່ຈະກ່າວເຖິງຝ່າຍຕ່າງໆນັ້ນມີຢູ່ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື:

+ TopUp2Rich ແມ່ນຫມາຍເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາຫາສະມາຊິກ ກັນໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍ
ມີທັງເຄື່ອນໄຫວແບບສ່ວນບຸກຄົນ ເປັນສະມາຊິກມາແຕ່ໄທ ຫລືກຸ່ມຄົນໄທມາເຄື່ອນໄຫວເອງ (ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ຖືກກ່າວເຖິງໃນບົດ
ຄວາມ “ເປີດຕັບເປີດໄຕ TopUp2Rich”)

+ ສະບາຍດີ TopUp2Rich ເປັນຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໂດຍ ບໍລິສັດ ສະບາຍດີມີເດຍ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການນີ້ ໃນປະເທດລາວ
ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ເພາະຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນແລ່ນເອກະສານໃຫ້ຖືກຕາມກົດຫມາຍ.

ຫລັງຈາກເຂົ້າໂອ້ລົມໂຕຈິງ ທາງສະບາຍດີມີເດຍກໍໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍອີງໃສ່ໃບແຈ້ງການທາງເທິງ ແລະເສີມຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

>> ບໍລິສັດ ສະບາຍດີມີເດຍ ເປັນຜູ່ໄດ້ເຊັນສັນຍານຳເອົາທຸລະກິດ TopUp2Rich ຈາກປະເທດໄທເຂົ້າມາດຳເນີນກິດຈະການໃນລາວ
ໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ “ສະບາຍດີ TopUp2Rich” ໂດຍທາງສະບາຍດີມີເດຍ ໄດ້ເອົາເອກະສານທະບຽນວິສະຫະກິດ ແລະໃບອາກອນ ທີ່ອອກໃນ
ຊື່ ສະບາຍດີມີເດຍ TopUp2Rich ໃຫ້ເບິ່ງ.

>> ປັດຈຸບັນບໍລິສັດ ສະບາຍດີມີເດຍ ຫາກໍໄດ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແຕ່ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະ
ກິດນີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານອອກມາ ເຊິ່ງປະກອບມີ:
– ການເຈລະຈາກັບ 4 ເຄື່ອຂ່າຍໂທລະຄົມ ເພື່ອເຊັນສັນຍາ ແລະໃຫ້ເຄືອຂ່າຍອອກໃບຢັ້ງຢືນວ່າລະບົບຮອງຮັບ (ປັດຈຸບັນບໍລິສັດ
ສະບາຍດີມີເດຍ ແຈ້ງວ່າຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຈລະຈາ)

– ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຄືກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ (ຕ້ອງລໍຖ້າການເຊັນສັນ
ຍາ ແລະຢັ້ງຢືນຈາກເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມກ່ອນ)

– ໃບທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງລະບົບ ITS ທີ່ຕ້ອງຜ່ານຈາກການຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ (ປັດຈຸບັນກໍຍັງບໍ່ມີ ແຕ່
ທາງບໍລິສັດສະບາຍດີມີເດຍ ບອກວ່າ ທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈົດຢູ່ໄທແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີໃບໃຫ້ເບິ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າ
ມີແທ້ບໍ່ ເພາະທາງໄທບອກວ່າມີ???)

ສະຫລຸບກໍຄືທາງ ສະບາຍດີມີເດຍ ແຈ້ງວ່າ ປັດຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການ ຂໍອະນຸຍາດ ເລື່ອງເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໃດໆທັງນັ້ນ.

ຈາກສອງຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາ ທາງພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖາມຄືນເຖິງ ກໍລະນີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງທາງສະບາຍດີມີເດຍ ບອກ
ວ່າ: “ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນບໍລິສັດບໍ່ຮັບຮູ້ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍສະມາຊິກເອງ ແລະບາງຈຳນວນຈາກປະເທດໄທ ທີ່ມາຫາ
ເກັບຄ່າສະມາຊິກທັງໆທີ່ເອກະສານຕ່າງໆຍັງບໍ່ແລ້ວ ແລະລະບົບຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ”

ດັ່ງນັ້ນປະເດັນຫລັກໆທີ່ທາງບໍລິສັດສະບາຍດີມີເດຍຊີ້ແຈງກໍແມ່ນ:
– ສະບາຍດີມີເດຍ TopUp2Rich ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການແລ່ນເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ
– ສະບາຍດີມີເດຍ TopUp2Rich ຍັງບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫຍັງ
– ກຸ່ມຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນຫນ້ານີ້ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວກັບ ສະບາຍດີມີເດຍ TopUp2Rich ແລະຖືວ່າເຄື່ອນໄຫວແບບຜິດກົດຫມາຍ

1069251_132066627003070_215600072_n

ເຊິ່ງຈາກກໍລະນີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທີ່ຜ່ານມາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ TopUp2Rich ເຊິ່ງອາດຈະແມ່ນເຮັດແບບສ່ວນ
ບຸກຄົນ ຫລືກຸ່ມທີ່ມາຈາກປະເທດໄທ ແມ່ນເຮັດໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ໃຜທີ່ເປັນຜູ່ເສຍຫາຍ ຫລືຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງຖືກຕົວຕົ້ມ
ສາມາດຟ້ອງຮ້ອງຈາກຜູ່ມາປະກາດຫາສະມາຊິກໄດ້ໂດຍກົງ ຫລືແຈ້ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ ສະບາຍດີມີເດຍ TopUp2Rich

ໃນປັດຈຸບັນ ສະບາຍດີມີເດຍ TopUp2Rich ຈະຍັງລໍຖ້າເອກະສານ ແລະຍັງບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫາລູກຄ້າ ຫລືໂຄສະນາຫຍັງ ຖ້າຫາກພົບເຫັນໃຜທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າເປັນທຸລະກິດ TopUp2Rich ໃຫ້ຖືວ່າເຮັດໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ພົບເຫັນຢູ່ໃສ ແຈ້ງຕຳຫລວດຈັບໂລດເດີ້.

+ ບາດນີ້ກ້າວມາປະເດັນຫລັກ ກໍຄືກ່ຽວກັບຮູບແບບການດຳເນີນກິດຈະການຂອງ TopUp2Rich ຫລັກໆມີດັ່ງນີ້:
– ເກັບຄ່າສະມາຊິກ 1000 ບາດ
– ຫາສະມາຊິກໃຫມ່ ຈະໄດ້ເງິນ 200 ບາດ
– ແບ່ງເປີເຊັນຈາກການຕື່ມເງິນ 0,3%
– ສະມາຊິກຄົນນຶ່ງສາມາດສະຫມັກໄດ້ 15 ລະຫັດ (15.000ບາດ)

ເຊິ່ງເບິ່ງແລ້ວມີລັກສະນະເປັນເຄືອຂ່າຍຕ່ອງໂສ້ ທີ່ຫາກິນຈາກການສະມັກສະມາຊິກ ໃນຈຸດນີ້ທາງສະບາຍດີ TopUp2Rich ບອກວ່າບໍ່
ຮັບຮູ້ ແລະນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ເປັນແບບນີ້ ທາງທີມພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖາມຕື່ມເຖິງຮູບແບບແທ້ໆຂອງສະບາຍດີມີເດຍວ່າເປັນ
ແນວໃດ ເຊິ່ງທາງເພີິ່ນຍັງປິດເປັນຄວາມລັບ ຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຈົນກວ່າຈະດຳເນີນການເຮັດເອກະສານແລ້ວ.

ສະນັ້ນຈຸດນີ້ຈຶ່ງຍັງຄ້າງຄາ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ແຈ້ງກັບທາງສະບາຍດີມີເດຍວ່າ ເມື່ອໃດຂໍ້ມູນພ້ອມເປີດເຜີຍແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງທາງພວກເຮົາຮັບຊາບ ຈະໄດ້ຕິດຕາມເອົາຂໍ້ມູນອີກບາດ.

ປະເດັນຫລັກຂອງບົດຄວາມນີ້ກໍແມ່ນພວກເຮົາໃນຖານະສື່ກາງ ຈະຕ້ອງນຳສະເຫນີຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບທຸກດ້ານທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້ ແລະ
ໃນກໍລະນີນີ້ກໍແມ່ນການຊີ້ແຈງຈາກບໍລິສັດ ສະບາຍດີມີເດຍ ວ່າບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ເຫັນດັ່ງທີ່ຜ່ານມາ. ສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃຫ້ຕິດຕາມຈາກ facebook ຂອງສະບາຍດີ TopUp2Rich ຖ້າເປັນ
facebook ອື່ນໆນອກຈາກນີ້ ແມ່ນບໍ່ຖືເປັນຂອງສະບາຍດີມີເດຍ ແລະບໍ່ຮັບປະກັນວ່າດຳເນີນຖືກກົດຫມາຍຫລືບໍ່

sabaie

+ ຫມາຍເຫດ: ທາງສະບາຍດີມີເດຍ ໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກເຮົານຳເອົາບົດຄວາມກ່ອນຫນ້ານີ້ອອກຈາກເວັບ ເຊິ່ງທາງພວກເຮົາໄດ້ປະຕິເສດໄປ
ບໍ່ຂໍເອົາອອກ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນຊຸດກ່ອນ ເປັນຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ ທີ່ມີກຸ່ມຄົນມາເຄື່ອນໄຫວແທ້ ໃນຈຸດນີ້ຈຶ່ງຈະຍັງຄົງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄວ້ຄືເກົ່າ
ເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນສົມທຽບວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານໄປພົບການໂຄສະນາ ຫລືເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ມີລັກສະນະໃນບົດຄວາມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ຖືວ່າເປັນ
ເລື່ອງຜິດກົດຫມາຍ ໃຫ້ແຈ້ງຕຳຫລວດຈັບໄດ້. ສ່ວນບໍລິສັດສະບາຍດີມີເດຍ ທີ່ເປັນບໍລິສັດມີໂຕຕົນຢູ່ລາວນັ້ນ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການ
ກະກຽມເອກະສານຢູ່ ບໍ່ທັນມີການເຄື່ອນໄຫວຫຍັງ ແລະຍັງບໍ່ມີຮູບແບບລາຍລະອຽດການເກັບເງິນຫລືການໂຄສະນາຫຍັງອອກມາເທື່ອ.

ແລະໃນໃນບົດຄວາມເກົ່າ “ເປີດຕັບເປີດໄຕ TopUp2Rich” ພວກເຮົາຈະອັບເດດຂໍ້ມູນເພີ່ມ ວ່າກຸ່ມທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ
ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະບາຍດີມີເດຍ

ສະຫລຸບກໍຕາມນີ້ເດີ້ທຸກຄົນ ຕອນນີ້ພົບເຫັນໃຜເຄື່ອນໄຫວເລື່ອງນີ້ ໃຫ້ຖືວ່າຜິດກົດຫມາຍ ເພາະປັດຈຸບັນ ໃນລາວຍັງບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງ
ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມກໍຍັງບໍ່ເຊັນ ໃຫ້ຖືວ່າທີ່ຜ່ານມາເປັນພວກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ແລະຄົນຕ່າງຊາດມາແອບອ້າງຕົວະຕົ້ມຄົນລາວ
ໃຜທີ່ຮູ້ຕົນວ່າເປັນຜູ່ເສຍຫາຍ ແນະນຳໃຫ້ແຈ້ງຄວາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ດຳເນີນຕາມຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານມີໄດ້ເລີຍ.

ສ່ວນກ່ຽວກັບ ສະບາຍດີມີເດຍ TopUp2Rich ນັ້ນພວກເຮົາກໍລໍຖ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນ ໂຕຈິງອີກບາດນຶ່ງ ວ່າຈະເປັນແນວໃດ ສຳລັບຮູບແບບ
ການດຳເນີນກິດຈະການ ເພາະທາງເພິ່ນແຈ້ງມາວ່າຈະບໍ່ເຮັດຄືກັບລະບົບຂອງໄທ ສະນັ້ນພວກເຮົາທີມງານ eCorner ທີ່ເປັນສື່ກາງ
ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຫລາຍໆຄົນທີ່ສົງໄສ ຈຶ່ງຈະຍັງໄດ້ຖ້າຕິດຕາມເມື່ອລະບົບແທ້ອອກມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ຖ້າດີພວກເຮົາກໍ
ຍິນດີສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ມີລະບົບໃຫມ່ໆເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຖ້າເປັນຮູບແບບທີ່ມີລັກສະນະເຄືອຂ່າຍຕ່ອງໂສ້ ພວກເຮົາກໍບໍ່ເຫັນດີນຳປານໃດ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງຈຸດຢືນມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນນັ້ນລະນໍ້.