BOe7fev

VMware ເປີດໂຕຊອບແວ desktop virtualization ຮຸ່ນໃຫມ່ທັງສອງ platform ການປ່ຽນແປງສຳຄັນຄືຮອງຮັບ Windows 10 ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ມີການປັບປຸ່ງປະສິດທິພາບດ້ານ graphics ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຮອງຮັບ DirectX 10 ແລະ OpenGL 3.3

VMware Workstation 12 ຮຸ່ນສຳຫລັບ Windows ແລະ Linux ແຍກເປັນຮຸ່ນຍ່ອຍ Pro (ຈາກຊື່​ເກົ່າຄື Workstation) ລາຄາ 2,000,000 ກີບ ແລະ Player ລາຄາ 1,200,000 ກີບ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ແບບ 64bit ທັງ host/guest – VMware Fusion 8 ຮຸ່ນສຳຫລັບ Mac ປັບປຸ່ງໃຫ້ຮອງຮັບທັງ Windows 10 ແລະ El Capitan, ຮອງຮັບຈໍ 4K/5K, ມີແຍກອອກເປັນທັງຮຸ່ນ Fusion 8 ສຳຫລັບຜູ່ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ (640,000 ກີບ) ແລະ Fusion 8 Pro ສຳລັບນັກພັດທະນາ (1,600,000 ກີບ)

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ blognone